Get Adobe Flash player
 

Załącznik do Uchwały P8/2014/2015/U/1  

Rady Pedagogicznej z dnia  27.08.2014r.

STATUT

PRZEDSZKOLA NR 8IM. J.CH. ANDERSENA

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W STASZOWIE

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Przedszkole Nr 8 im. J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.

2.Siedziba Przedszkola Nr 8 znajduje się w Staszowie przy ul. Kilińskiego 20; 28-200 Staszów.

3.Przedszkolem Publicznym jest Przedszkole, które:

a)realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;

b) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

c) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

d)zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

4.Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Staszów.

5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

6.Ustalona nazwa używana przez Przedszkole Nr 8 w pełnym brzmieniu


Przedszkole Nr 8

im. J.Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi

w Staszowie

ul.Kilińskiego 20

28-200 Staszów


§ 2

Przedszkole działa na podstawie:

1.        Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami)

2.        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r. Nr 168, poz. 1324),

3.        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2014r. poz. 560).

4.        Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526).

5.        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U z 2003r.,Nr 23,poz. 193)

6.        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U z 2008r.,Nr 175,poz. 1086)

7.        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 października 2010r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487)

8.        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532)

9.        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 4 kwietnia 2005r. w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2005 Nr.68, poz.587)

10.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych( Dz.U. z dnia 2 grudnia 2010r. Poz.167)

11.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja  2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz.U. z 2014r. poz.803)

12.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z dnia 19 lutego 2002 r.(Dz.U Nr23. poz.225 z p. zm.)

13.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

14.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

15.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr. Z 2009r. Nr 23, poz. 133)

16.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 października 2013r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2013 poz.1257)

17.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. nr 10, poz.96, z 2003 r. nr 146, poz.1416, z 2004 r. nr 66, poz. 606, z 2005 r. nr 10, poz. 75, z 2007 r. nr 35, poz.222).

18.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z 2009 r. nr 31, poz. 208).

19.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r. nr 139, poz. 1130, z 2010 r. nr 205, poz.1408, z 2011 r. nr 161, poz. 968)

20.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U z 2001 r. Nr 61, poz. 624, ze zmianami)-
Zmiany:

21.    Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96,Dz. U. z 2003 r. Nr 146, poz. 1416,Dz. U. z 2004 r. Nr 66, poz. 606,Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 75,Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 222.

22.    Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542 obowiązuje od 1.09.2007 r.).

23.    Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela i ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. Nr 145, poz. 917 obowiązuje od 1.09.2008r.).

24.    Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty(Dz. U. Nr 148, poz. 991 obowiązuje od 1 września 2010 roku).

25.    Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2013 r., poz. 827).

26.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r., nr 228 , poz. 1490, Dz. U. z 2012 r. poz. 982, Dz.U. z 2013 r. poz. 957).

27.    Kodeks Pracy – ustawa z 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz.94 z późniejszymi zmianami

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty

oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie

programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

a) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy

psychologiczno-pedagogicznej,

b) umożliwianiu dzieciom rozwijania poczucia tożsamości narodowej,

etnicznej, językowej i religijnej,

c) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,

d) wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.

2. Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi to obszarami są:

1.      kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

2.      kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
i kulturalnych;

3.      wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;

4.      wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

5.      wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

6.      wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

7.      wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

8.      wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem;

9.      wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

10.  wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne;

11.  wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

12.  pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

13.  wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

14.  wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

15.  kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

§ 4

1. Zgodnie z podstawą programową celem wychowania przedszkolnego jest:

·    wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

·    budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

·    kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

·    rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

·    stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

·    troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

·    budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

·    wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

·    kształtowanie u dzieci przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

·    zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową, dopuszczone przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego.

3. Sprawowanie opieki nad dziećmi odbywa się w atmosferze umożliwiającej dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.

4. Przedszkole organizuje kształcenie:

·         dzieci niepełnosprawnych;

·         w integracji z dziećmi pełnosprawnymi;

5. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

6. Dla dzieci wymagających objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną dyrektor powołuje zespoły planujące i koordynujące udzielanie takiej pomocy.

7. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół planujący i koordynujący udzielanie pomocy  psychologiczno-pedagogicznej :

·  dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka;

·  opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu;

·  nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dziecku;

·         w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu;

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na:

·      rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;

·      zajęciach rozwijających uzdolnienia;

·      zajęciach specjalistycznych: logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

·      wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych; pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

·      nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w Przedszkolu, prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

·      rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców;

·      udzielaniu pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;

·      udzielaniu instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

·      pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:

·         niepełnosprawnym;

·         niedostosowanym społecznie;

·         zagrożonym niedostosowaniem społecznym;

·         ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;

·         z zaburzeniami komunikacji językowej;

·         z chorobami przewlekłymi;

·         z niepowodzeniami edukacyjnymi;

·         z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny;

·         z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska.

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

·         rodziców dziecka

·         dyrektora

·         nauczyciela

·         dziecka

·         specjalisty zatrudnionego w przedszkolu

·         pielęgniarki;

11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy:

·         z rodzicami dzieci;

·         z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

·         z placówkami doskonalenia nauczycieli;

·         z innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

·         z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

12. Nauczycielki poprzez obserwację i współpracę z rodzicami typują dzieci do badań psychologicznych, pedagogicznych (logopeda, psycholog). Badania takie są realizowane:

·         w poradni psychologiczno – pedagogicznej;

·         poprzez logopedę i psychologa;

13. Na powyższe badania konieczna jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. Wyniki badania przekazywane są rodzicom. Za ich zgodą mogą one zostać udostępnione nauczycielowi. Rodzic ma prawo do nie ujawniania wyników badań. Wskazówki i zalecenia specjalisty (o ile są znane nauczycielom) realizowane są w późniejszej pracy.

14. Przedszkole może organizować indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne na podstawie odrębnych przepisów.

15. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

16. Przedszkole umożliwia organizowanie zajęć religii dla dzieci 5- letnich oraz 6-letnich:

·    zainteresowani rodzice wyrażają zgodę na uczestnictwo dzieci w tych zajęciach, składając pisemne oświadczenie;

·    pozostałym dzieciom przedszkole zapewnia opiekę pedagogiczną w trakcie trwania tych zajęć.

17. Szczegółowe warunki i sposób organizowania nauki religii określają odrębne przepisy.

18. Sposób realizacji zadań przedszkola ma na celu:

·    zapewnienie w przedszkolu bezpiecznych i przyjaznych warunków do rozwoju umysłowego dzieci, a przez to zachęcanie ich do aktywności badawczej i obserwacji otaczającego środowiska.

·    rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej, poprzez promowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, rodziców i nauczycieli.

·    rozwijanie wrażliwości moralnej.

·    budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną, środowiskiem, z krajem rodzinnym.

·    rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz budzenie aktywności twórczej.

·    wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka polegające na dokonywaniu przez nauczycielki obserwacji, na podstawie której dobierają stosowne treści, metody i formy pracy do możliwości dziecka.

·    wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez organizowanie zebrań z rodzicami, rozmów indywidualnych, kontaktów okolicznościowych, w trakcie których nauczyciele informują rodziców o postępach dziecka, ewentualnych problemach i wspólnie szukają najlepszych form integralnego wychowania.

·    wszechstronne przygotowanie dziecka do nauki w szkole poprzez realizację procesu wychowawczo- dydaktycznego.

·    organizowanie działalności innowacyjnej.

·    organizowanie zajęć dodatkowych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

19. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.

·    dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodne z podstawą programową, programami wychowania przedszkolnego w danym roku szkolnym oraz planami pracy rocznym i miesięcznymi zajęć.

·    dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe w przedszkolu jest pod opieką nauczyciela i osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.

·    nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

·    każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć i zabaw, szatnię, łazienki, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

·    nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

·    nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.

·    obowiązkiem nauczycielki jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powinna powiadomić dyrektora przedszkola oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych symptomach np. podwyższona temperatura ciała.

·    w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

·    w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców - poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.

·    wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice na początku roku szkolnego.

·    obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie przepisów BHP, ppoż., przepisów ruchu drogowego.

·    wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny się odbywać przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek obowiązujących w przedszkolu.

20. Za dzieci w wieku przedszkolnym uważa się takie, które w danym roku kalendarzowym osiągają trzy lata oraz kończą sześć lat. Nabór do poszczególnych grup wiekowych odbywa się zgodnie z rocznikami.

21. Dziecko kończące 5 lat w danym roku kalendarzowym ma prawo do rocznego wychowania przedszkolnego.

22. Decyzje w sprawie przydziału nauczycielek do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor przedszkola.

23. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. W przedszkolu obowiązują następujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

·    dziecko do przedszkola przyprowadzane jest czyste i zdrowe.

·    rodzic zapisując dziecko do przedszkola jest zobowiązany do dostarczenia oprócz wniosku  do przedszkola informacje o stałych chorobach, wadach rozwojowych, alergiach, orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności dziecka itp.

·    nauczycielki upoważnione są do przekazania informacji dla rodziców o miejscu i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

·    odbierać mogą je rodzice, prawni opiekunowie lub upoważnione przez nich osoby pełnoletnie, będące w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola będąca w stanie nietrzeźwym nie będzie mogła go odebrać.

·    życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z nich musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

·    rodzic lub prawny opiekun składa pisemne oświadczenie, że dziecko ma być wydane osobie mającej zdolność do czynności prawnych przez nich upoważnionej (w myśl kodeksu cywilnego jest to osoba w wieku powyżej 13 lat). Nauczycielka, zobowiązana jest do pobrania pisemnych oświadczeń od rodziców lub opiekunów prawnych.

·    oświadczenie (upoważnienie) to zawiera: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości.

·    rodzic składa oświadczenie:

- na początku roku szkolnego - obowiązuje ono przez cały rok;

- tego samego dnia, przyprowadzając dziecko do przedszkola - obowiązuje ono w danym dniu.

·    rodzice przyprowadzają dziecko do sali i przekazują pod opiekę nauczycielce.

·    rodzice przestrzegają godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Spóźnienia dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie.

·    dziecko uważa się za odebrane w momencie zgłoszenia tego faktu nauczycielce przez rodziców lub jego prawnych opiekunów ewentualnie osobę upoważnioną, zarówno z sali zajęć, jak też z przedszkolnego placu zabaw. Po odebrania dziecka w wyżej wymieniony sposób, nauczycielka, ani nikt z personelu nie ponosi odpowiedzialności za jego zdrowie i życie.

·    dziecko należy odebrać do godziny ustanowionej w danym roku szkolnym. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej nauczycielka powinna niezwłocznie powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę do czasu przybycia rodziców po dziecko.

·    w przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w przedszkolu przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy Komisariat Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

·    rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego zobowiązani są dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

24. Zasady organizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

·    zastępstwa za nieobecną nauczycielkę organizuje dyrektor przedszkola.

·    zastępstwo za nieobecną nauczycielkę, nauczycielka ją zastępująca odnotowuje w dzienniku zajęć.

·    praca dydaktyczno – wychowawcza w trakcie realizacji zajęć prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy.

25. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki, rocznym planie pracy przedszkola.

§ 5

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem warunków lokalowych, a w szczególności:

a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa- zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż,

§ 6

1. Dzieci z niepełnosprawnością mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

§ 7

1. W Przedszkolu funkcjonuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o którym mowa w art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwany dalej "zespołem", jest powoływany przez Dyrektora.

2. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

·         pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka – oligofrenopedagog;

·         psycholog;

·         logopeda;

·         inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

3. Do zadań zespołu należy w szczególności:

a) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;

b) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;

c) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

d) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

4. Pracę zespołu koordynuje Dyrektor Przedszkola albo upoważniony przez niego nauczyciel.

5. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

6. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

7.Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

8.W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

9. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala Dyrektor Przedszkola w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

§ 8

1. Organami przedszkola są:

·         dyrektor przedszkola

·         Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 8 im. J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie

·         Rada Rodziców Przedszkola Nr 8 im. J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 9

Zadania dyrektora

1.      Dyrektor posiada kompetencje w zakresie:

A.    Spraw bezpośrednio związanych z działalnością przedszkola:

·         odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola;

·    kieruje bieżącą działalnością wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczą przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;

·    sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

·    dba o właściwą współpracę i dobrą atmosferę w przedszkolu;

·    dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego;

·    jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

·    podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca zestaw materiałów pomocniczych, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;

·    podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania dzieci do przedszkola zgodnie z aktualnym

·    regulaminem Rekrutacji Dzieci do Przedszkola nr 1 w Skierniewicach;

·    stosuje się do przepisów;

·    kontroluje przestrzeganie postanowień Statutu;

·    realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

·    utworzenia stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej;

·    współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych;

·    współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w wykonaniu swoich zadań;

·    współpracuje z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola.

B.    Nadzoru pedagogicznego:

·    opracowuje plan nadzoru pedagogicznego i do 15 września zapoznaje z nim Radę Pedagogiczną;

·    realizuje go wraz z innymi osobami uprawnionymi do nadzoru pedagogicznego;

·    przed zakończeniem każdego roku szkolnego, przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego;

·    wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych;

·    wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli;

·    gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;

·    zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielom ubiegającym się o wyższy stopień awansu zawodowego;

·    zbiera informacje o realizacji przez nauczyciela zadań wynikających z jego planu

rozwoju zawodowego oraz efektach prowadzonych przez nauczyciela zajęć;

·    zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela;

·    odpowiada za realizację planu doskonalenia zawodowego nauczycieli;

·    dokonuje oceny dorobku zawodowego;

·    powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego;

·    nadaje nauczycielowi stażyście stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;

·    zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym;

·    zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych;

·    wymierza kary porządkowe;

·    występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień;

·     przekazuje uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie innowacji Kuratorowi Oświaty oraz corocznie potwierdza jej kontynuację.

C.    Spraw organizacyjnych:

·    opracowuje "Arkusz organizacyjny przedszkola";

·    prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem działalności Rady Pedagogicznej;

·    jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

·    podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;

·    prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;

·    ustala ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów dzieci;

·    wykonuje zadania administracji publicznej poprzez wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o systemie oświaty.

D.    Spraw finansowych:

·    opracowuje "Plan finansowy przedszkola" i przedstawia go do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;

·    realizuje "Plan finansowy", w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej;

·    ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

·    organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola.

E.Spraw administracyjno - gospodarczych oraz biurowych:

·    sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno - gospodarczą przedszkola;

·    organizuje wyposażenie przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt przedszkolny;

·    nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowe wykorzystywanie druków przedszkolnych;

·    organizuje przeglądy techniczne obiektów przedszkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych;

·    decyduje o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadkach określonych w statucie, z tym, że skreślenie dziecka z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne; skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej;

·    nadzoruje inwentaryzację majątku przedszkolnego.

F. Spraw porządkowych, BHP:

·    zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu;

·    zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza siedzibą placówki;

·    egzekwuje przestrzeganie przez dzieci i pracowników ustalonego w przedszkolu porządku oraz dbałości o jego czystość i estetykę;

·    wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę;

·    wykonuje zadania dotyczące obrony cywilnej, powszechnej samoobrony i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3.Obowiązki dyrektora w zakresie realizacji zadania przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola:

·    informowanie rodziców o terminie i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka na tablicy ogłoszeń, na pierwszym zebraniu z rodzicami;

·    na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej na początku roku szkolnego dyrektor zobowiązuje nauczycielki, opiekunki do bezwzględnego przestrzegania zbierania oświadczeń o odbiorze dziecka z przedszkola;

·    kontrolowanie przestrzegania zbierania oświadczeń  przez nauczycielki;

·     podejmowanie wspólnie z nauczycielką wszelkich czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, w sytuacji, gdy nauczycielka, opiekunka nie wyda dziecka osobie upoważnionej. 

4. Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu. Do jego zadań w tym zakresie należy:

·  powołanie zespołów składających się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem;

·   wyznaczanie osoby koordynującej pracą zespołu;

·  na podstawie zaleceń zespołu ustalenie dla dziecka formy, sposobu oraz okresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane – wpisanie ich do karty indywidualnych potrzeb;

·  informowanie na piśmie rodziców dziecka o ustalonych dla dziecka formach, sposobach oraz okresie  pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin;

·  decydowanie o wcześniejszym zakończeniu udzielania dziecku danej formy pomocy na podstawie wcześniejszej oceny efektywności tej pomocy, dokonanej przez zespół planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

·  informowanie rodziców o terminie spotkania zespołu planującego i koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

·  wnioskowanie o udział spotkaniu zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami. W zakresie tym dyrektor w szczególności:

·    decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, w tym wicedyrektora;

·    ustala przydziały zadań pracownikom;

·    dokonuje oceny pracy;

·    występuje z wnioskiem po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach kar porządkowych, odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników;

·    decyduje w sprawach kar porządkowych, odznaczeń nagród i innych wyróżnień dla pozostałych pracowników;

·    określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników przedszkola zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;

·    współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami;

·    administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem i na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.

6. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną Radą Rodziców, a w szczególności udziela Radzie Rodziców informacji o działalności wychowawczo-dydaktycznej przedszkola.

7. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z powierzenia mu stanowiska dyrektora.

8. Dyrektor ma prawo używania pieczęci o treści: dyrektor przedszkola..

9. Dyrektor w wykonywaniu swych zadań współpracuje z organem prowadzącym, organem nadzoru pedagogicznego przedszkola, związkami zawodowymi i instytucjami wspierającymi Przedszkole.  

§ 10

Rada Rodziców Przedszkola Nr 8 im. J. Ch. Andersena

z Oddziałami Integracyjnymi

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci, który jest organem pomocniczym dla dyrektora i Rady Pedagogicznej oraz wspomaga działalność statutową przedszkola.

2. Rada Rodziców jest organem społecznym stanowiącym reprezentację rodziców jednej osoby z każdej grupy wiekowej i jest powoływana na okres 1 roku szkolnego.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym w szczególności określa:

·      wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

·      szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 17 do Rady Rodziców placówki.

4. Rada Rodziców może występować do dyrektora, Rady Pedagogicznej placówki, organu prowadzącego placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki.

5. Do kompetencji Rady Rodziców uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną należy:

·      programu wychowawczego, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do dzieci, realizowanego przez  nauczycieli.

·      programu  profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci  oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do  dzieci, nauczycieli i rodziców.

·      opiniowanie programów i harmonogramów poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przedszkolu.

6. Rada rodziców może występować:

·         z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli.

·         może wyrażać opinie na temat pracy nauczycieli po zakończeniu stażu zawodowego.

7. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej przedszkola.

§ 11

Kompetencje Rady Pedagogicznej

1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna (utworzona jest zgodnie z art. 40 ustawy o systemie oświaty), która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki:

·         w skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu,

·         przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola;

·         przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej, oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady;

·         w zebraniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek członków Rady: nauczyciele z innych placówek wychowania przedszkolnego, współpracujący z placówką pracownicy poradni psychologiczno – pedagogicznej, lekarze, przedstawiciele Rady Rodziców, doradca metodyczny, przedstawiciele organu prowadzącego placówkę, przedstawiciele nadzoru pedagogicznego, pracownicy administracji i obsługi placówki, przedstawiciele stowarzyszeń lub innych organizacji;

·         Rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną placówki;

·         uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków;

2. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są:

·         przed rozpoczęciem roku szkolnego – organizacyjne;

·         po półrocznej i rocznej pracy (podsumowujące), na których dyrektor przedstawia wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, oraz informuje o działalności placówki;

·         samokształceniowe;

·         w miarę bieżących potrzeb;

3. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Przedszkola, rady rodziców, organu prowadzącego, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej;

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów w terminie 7 dni od daty zebrania; Księga Protokołów jest podstawowym dokumentem działalności rady;

5. Protokół z zebrania Rady, wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący i protokolant. Członkowie rady zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenie ewentualnych poprawek Przewodniczącemu; Rada na następnym zebraniu decyduje o wniesieniu zgłoszonych poprawek do protokołu;

6. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu;

7. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje:

·         stanowiące,

·         opiniodawcze,

·         wnioskodawcze.

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

·    zatwierdzanie koncepcji pracy placówki;

·    opracowanie i zatwierdzanie rocznych planów pracy przedszkola, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

·    przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także przedłożenie go do zaopiniowania Radzie Rodziców;

·    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce, po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców;

·    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki;

·    podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;

·    opracowanie kryteriów ocen nauczycieli;

·    uchwalanie regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym.

9. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:

·         opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowej siatki godzin pracy nauczyciela;

·         opiniowanie projektu planu wykorzystania środków finansowych w ramach budżetu;

·         opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

·         propozycje Dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych  wydawanie-zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych;  opinii o pracy dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej.

10. Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy:

·    występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora Przedszkola;

·    wyznaczenie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola.

11. Rada Pedagogiczna zgłasza spośród swoich członków przedstawicieli do składu komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela stażysty.

12. Przewodniczący Rady jest zobowiązany do:

·         realizacji uchwał Rady;

·         zapoznawania Rady z obowiązującymi przepisami prawa i zarządzeń władz;

·         analizowania stopnia realizacji uchwał Rady;

·         przekazywania informacji z zebrań Rady Rodziców i spotkań z władzami;

13. Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

·         czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach Rady, oraz w wewnętrznym samokształceniu;

·         realizowania uchwał Rady;

·         składania przed Radą sprawozdań z wykonywania przydzielonych zadań;

·         przestrzegania tajemnicy obrad Rady;

14. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

15. Rada Pedagogiczna współpracuje z radą rodziców;

16. Rada Pedagogiczna powołuje spośród swoich członków zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji;

17. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 12

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.

2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

§ 13

1.Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działania powinny być uchwalone nie później niż do końca września.

2.Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

3.Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w przedszkolu w formie pisemnych uchwał gromadzonych pod nadzorem dyrektora przedszkola.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

 

§ 14

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków wynosi od 15 do 20, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.

4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez Radę Pedagogiczną z przedszkolnego zestawu programów dopuszczonych do użytku przedszkolnego zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej

5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

6. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach 800 - 1300.

7. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych na wniosek rodziców

(opiekunów prawnych).

   8.Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

    9. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

10. Uznając prawa rodziców do religijnego wychowania Przedszkole organizuje na wniosek rodziców naukę religii dwa razy w tygodniu.

11.Opłata za przedszkole jest pobierana  z góry za dany miesiąc.

12. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

13. Na zajęcia dodatkowe uczęszczają dzieci za wyłączną zgodą rodziców.

14. W przedszkolu ze względów organizacyjnych tworzona jest grupa mieszana 3-4 oraz 5-6 letnia. Praca dydaktyczna w tych grupach odbywa się na dwóch poziomach edukacyjnych. Wyznacznikiem jest grupa wiekowo najstarsza.

15. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

16. Wyjazdy (wycieczki) dzieci poza teren przedszkola odbywają się za zgodą (pisemnym oświadczeniem) rodziców/opiekunów dzieci.

17. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

18. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału dzień aktywności dziecka, z uwzględnieniem wymagań zdrowotnych, higienicznych i dostosowanych do wymagań programowych – zasada higieny umysłowej.

§ 15

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku.

2. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

3. W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:

a) czas pracy poszczególnych oddziałów

b)liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska            kierownicze

c)ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

4. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

5. W Przedszkolu Nr 8 im. J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi jest łącznie 8 oddziałów w tym 4 oddziały integracyjne.

6. Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.

7. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

a) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,

b) sale terapeutyczne,

c) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,

d) szatnie dla dzieci i personelu.

8. Monitoring wizyjny - objęcie budynków i terenu przedszkolnego nadzorem kamer CCTV, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

§ 16

1.Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

2.Wybrany program wychowania przedszkolnego nauczyciel przedstawia Radzie Pedagogicznej.

3.Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego oraz podręczników, ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego i zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości dzieci.

4.Przedszkolny zestaw programów nauczania i przedszkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.

§ 17

1. W przedszkolu mogą być tworzone zespoły problemowo-zadaniowe:

·         zespoły zadaniowe (w zależności od bieżących potrzeb);

·         zespół WDN;                                                               

·         zespół programowy;

·         zespół wychowawczy;

·         zespół diagnostyczny;

·         zespół ewaluacyjny;

·         zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

·         zespół wczesnego wspomagania rozwoju.

2. Pracą zespołu kierują koordynatorzy, powołani przez dyrektora.

3. Zespoły pracują według planu, sporządzonego na dany rok szkolny. Praca zespołu jest dokumentowana. Z prac zespołu sporządza się protokół.

§ 18

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący.

2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców.

3. Przedszkole pracuje od godz. 600 do 1600 od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora i Rady

Rodziców, czas na realizację podstawy programowej nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

4. Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

5. Opłata za przedszkole składa się z dwóch części: opłaty za godziny pobytu zgodnie z umową cywilno – prawną oraz z opłaty za żywienie.

6. Szczegółowe zasady naliczania, pobierania opłat regulują uchwały Rady Miasta Staszowa i zarządzenia dyrektora przedszkola w części dotyczącej stawki żywieniowej.

7. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za godzinę zajęć w czasie ponad bezpłatny czas realizacji podstawy programowej.

§ 19

1.Rekrutacja do Przedszkola nr 8 w Staszowie odbywa się zgodnie z ,,REKRUTACJĄ DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY STASZÓW „

2.Dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni wyrażają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w  placówce nie biorą udziału w rekrutacji. Wystarczy złożyć deklarację o kontynuowaniu w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza obecnie.

3. Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy wypełnić wniosek o przyjęcie, który można wydrukować ze strony internetowej www.staszow.pl lub pobrać w dowolnej placówce. Można wybrać maksymalnie 3 placówki, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Wypełniony wniosek wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

WAŻNE TERMINY:

Składanie wniosku o przyjęcie wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami

do 31 marca 2014r. do godz. 1500

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22 kwietnia 2014r.

Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

23 kwietnia 2014r. - 30 kwietnia 2014r. do godz. 1500

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

5 maja 2014r. - 12 maja 2014r. do godz. 1500

 

Postępowanie uzupełniające

do 26 sierpnia 2014r


USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI NA I ETAPIE

wynikające z ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. (Dz.U. z 2014r., poz. 7)

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY/OŚWIADCZENIA

 

wielodzietność rodziny kandydata

100 pkt

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

niepełnosprawność kandydata

 

 

100 pkt

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz..U. Z 2011r. Nr 127, poz. 721 z póżn. zm.) - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 

100 pkt

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 

100 pkt

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100 pkt

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100 pkt

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekajacy rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata oraz w każdym z  powyższych przypadków oświadczenie o nie wychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem

objęcie kandydata pieczą zastępcza

100 pkt

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.) - składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

KRYTERIA DO II ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ustalone przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym (Burmistrzem Miasta i Gminy Staszów)

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY/OŚWIADCZENIA

1. Kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego1

50 pkt

decyduje data urodzenia kandydata lub dodatkowo decyzja o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego

2. Kandydat, którego oboje rodziców pracuje

27 pkt

zaświadczenia z zakładu pracy

3. Kandydat, którego czas pobytu w przedszkolu jest najdłuższy (za wyjątkiem kandydata, który jest objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego):

- 6 godzin

- 7 godzin

- 8 godzin

- powyżej 8 godzin

 

 

              2 pkt

4 pkt

6 pkt

10 pkt

oświadczenie

4. Kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu

5 pkt

oświadczenie

5. Kandydat dla którego wybrane przedszkole jest najbliższym od miejsca zamieszkania

3 pkt

oświadczenie

6. Kandydat, który dotychczas uczęszczał do Żłobka lub Klubu Dziecięcego prowadzonego przez Gminę Staszów

5 pkt

oświadczenie

1 dotyczy kandydatów, którzy w roku rekrutacji kończą 5 lat i 6-latków urodzonych w okresie VII – XII 2008r. oraz odroczonych od obowiązku szkolnego.

W przypadku równej ilości punktów w I i II etapie rekrutacji ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata należy do Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Staszów mogą być przyjęci do przedszkola prowadzonego przez Gminę Staszów, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Staszów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. W/w kryteria stosuje się odpowiednio.

Wszystkie oświadczenia dołączone do wniosku muszą zawierać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do niniejszego wniosku, potwierdzających spełnianie zaznaczonych kryteriów.

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może również zwrócić się z wnioskiem do Ośrodka Pomocy Społecznej o weryfikację spełniania kryteriów ustawowych nr 1 i 6 poprzez udostępnienie informacji z bazy danych OPS lub w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów oraz w przypadku negatywnego wyniku weryfikacji przez OPS przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.

Wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z procedurą określoną w art. 20zc ust. 5-9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z p. zm.)

§ 20

1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

·      zalegania z odpłatnością za przedszkole/ dwa okresy płatnicze/

·      nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

·      stałych, agresywnych zachowań dziecka zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych wychowanków.

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie przedszkola

§ 21

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat, a w szczególnych przypadkach od 2,5 roku.

2. Dziecko w wieku 5 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.  Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

3 .Dzieci w wieku 3 i 4 lata mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

4. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.

§ 22

1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw

Dziecka, a w szczególności do:

·               właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydakty-

cznego zgodnie z zasadami pracy umysłowej,

·               szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

·               ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź

psychicznej,

·               poszanowania i ochrony jego godności osobistej,

·               poszanowania własności,

·               doświadczania konsekwencji własnego zachowania ( ograniczonego względami bezpieczeństwa własnego i innych),

·               aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

·               odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego.

 

ROZDZIAŁ VI

Rodzice – prawa i obowiązki

§ 23

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

·         przestrzeganie niniejszego statutu.

·         zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.

·         respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców

·         terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

·         informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie

o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

§ 24

 

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Rodzice mają prawo do:

·         zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu  rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale ,

·         uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

·         uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga, psychologa i logopedy w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania pomocy dziecku,

·         wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

·         wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.

·         wyrażania zgody na udostępnianie wizerunku dziecka/ci do celów promocyjnych przedszkola.

§ 25

1. Współpraca przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach rodziców i nauczycielek. Obejmuje następujące formy:

·    zebrania grupowe i dni otwarte,

·    rozmowy indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami,

·    zajęcia otwarte

·    uroczystości przedszkolne

·    imprezy środowiskowe

·    kąciki informacyjne dla rodziców

·    inne, wzajemnie ustalone

2. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział i rodziców.

3. Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

·    pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

·    systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniach i rozwoju,

·    uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań,

·    wzajemna pomoc w realizacji programów, planów i systemów opracowanych przez nauczycieli takich jak: Program adaptacyjny, system wychowawczy, zasady współpracy z rodzicami, plan współpracy ze szkołą.

4. Obowiązkiem rodziców jest przestrzeganie Statutu Przedszkola w celu

harmonijnej realizacji procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego oraz zapewnienia właściwych warunków pobytu wszystkim wychowankom przedszkola.

§ 26

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

·    wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, znajomości zadań wynikających z realizacji planu pracy przedszkola i innych aktów prawa wewnętrznego, obowiązujących w przedszkolu;

·    wymagania od przedszkola wysokiej jakości usług edukacyjnych;

·    znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

·    wyboru oferty rodzaju zajęć dodatkowych, w których będzie uczestniczyło ich dziecko;

·    stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo – dydaktyczne;

·    uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

·    wyrażania opinii na temat realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi;

·    otrzymania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

·    uznania swego prymatu jako pierwszych nauczycieli swoich dzieci, wychowania ich w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji ze względu na kolor skóry, rasę, narodowość, wyznanie, płeć oraz pozycję społeczną;

·    wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;

·    udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo-dydaktycznych, itp.;

·    zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola, w miarę posiadanych środków;

·    wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;

·    występowania w imieniu dziecka do dyrektora przedszkola w obronie praw dziecka, jeśli zostały one naruszone;

·    wnioskowania o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

·    udziału w spotkaniach zespołu udzielającego pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

·    wnioskowania o udział spotkaniach zespołu udzielającego pomocy psychologiczno – pedagogicznej: lekarza, psychologa lub innego specjalisty;

·    wnioskowania o dokonanie przez zespół oceny efektywności form pomocy psychologiczno – pedagogicznej przed upływem terminu ustalonego przez dyrektora przedszkola.

§ 27

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:

·    wychowywać swoje dziecko w duchu odpowiedzialności – za siebie i za innych oraz poszanowania i akceptacji innych osób oraz ich przekonań;

·    regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

·    współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia działań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola;

·    przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych (jedzenie, higiena, toaleta);

·    przyprowadzać i odprowadzać dzieci z przedszkola – osobiście lub za pośrednictwem pisemnie upoważnionych przez nich osób.

·    odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola i deklarowanych w stosownych dokumentach składanych podczas rekrutacji;

·    zapewniać regularne uczęszczanie do przedszkola dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;

·    zapewnić dziecku bezpieczny powrót dziecka do domu;

·    zapewnić dziecku opiekę – we własnym zakresie – w czasie przerwy letniej (w wyjątkowych przypadkach dyrektor przedszkola może kierować dzieci do innego przedszkola);

·    wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka;

·    zaopatrzyć dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

·    respektowanie uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;

·    znać i przestrzegać postanowień niniejszego Statutu;

·    przyprowadzać do przedszkola dzieci czyste i zdrowe;

·    interesować się sukcesami i niepowodzeniami swojego dziecka;

·    kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

·    zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie, np. ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje, itp.;

·    uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

·    bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie zmiany adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

·    śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

·         informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

·         informować telefonicznie lub osobiście nauczyciela o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, a w szczególności zawiadamianie o stwierdzeniu choroby zakaźnej dziecka i zatruciach pokarmowych;

·         dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalającą na pobyt dziecka w przedszkolu.

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 28

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 29

          Zakres zadań nauczycieli

1. Zadania związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz , w wymiarze czasu pracy wnikającym z arkusza organizacji pracy przedszkola:

·    Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującym programem/programami, wynikającymi z realizacji podstawy programowej, koncepcji pedagogicznej przedszkola/planu pracy przedszkola oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

·    Realizowanie procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego z uwzględnieniem „zalecanych warunków realizacji” podstawy programowej.

·    Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

·    Prowadzenie obserwacji pedagogicznych/ diagnozy pedagogicznej mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, dokonywanie ewaluacji rozwoju dziecka oraz dokumentowanie tych działań;

·    Stosowanie twórczych i efektywnych metod nauczania i wychowania;

·    Wykorzystywanie czasu pracy na wyłączną działalność z wychowankami, z uwzględnieniem różnych form pracy z dziećmi, form organizacyjnych oraz metod;

·    Dostosowanie metod, form pracy i zagospodarowanie przestrzeni edukacyjnej do potrzeb, możliwości, zainteresowań, wieku - tj. specyficznych potrzeb wychowanka.

·    Bezwzględne przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zajęć i zabaw w budynku przedszkola oraz poza nim, podczas spacerów, wycieczek, plenerów artystycznych, prac użytecznych, itp.;

·    Przestrzeganie obowiązujących w przedszkolu regulaminów i instrukcji w tym zakresie.

·    Niepozostawianie dzieci bez opieki

·    Wymaganie opieki pracownika obsługi przy zajęciach i czynnościach dzieci, podczas których nauczyciel musi szczególnie zadbać o bezpieczeństwo wychowanków np: praca z narzędziami, spacery, wycieczki, pobyt w toalecie, w szatni, uroczystości wewnętrzne i zewnętrzne, prace użyteczne, pobyt w ogrodzie;

·    W spieranie i aktywizowanie działań pracowników obsługi przydzielonych do grupy w zakresie utrzymywania ładu, porządku i czystości w sali;

·    Uczestniczenie w uroczystościach i przedsięwzięciach z dziećmi i na rzecz dzieci wynikających z przyjętego harmonogramu uroczystości i imprez przedszkolnych;

·    Współpraca z personelem kuchennym w zakresie ustaleń żywieniowych dzieci będących na diecie;

·    Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną;

·    Organizacja i udział w wycieczkach;

·    Organizacja uroczystości i innych przedsięwzięć na rzecz dzieci i z ich udziałem (o charakterze wewnętrznym i środowiskowym lub szerszym);

·    Realizacja zadań wynikających z przydzielonych dodatkowych czynności nauczyciela;

·    Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

·    Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń;

·    Czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacji jej postanowień i uchwał;

·    Rzetelne i systematyczne oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenie następującej dokumentacji pedagogicznej:

          - dziennik zajęć przedszkola,

          - dokumentacja planowania pracy,

          - arkusze obserwacji, diagnozy dzieci

          -dokumentacji pracy indywidualnej (dzieci o specyficznych potrzebach   edukacyjnych w tym także szczególnie uzdolnionych)

         - dokumentacji potwierdzającej współpracę z rodzicami.

§ 30

Zakres odpowiedzialności nauczycieli

1.Nauczyciel jako członek Rady Pedagogicznej działa w zakresie przewidzianym statutem Przedszkola i regulaminem Rady Pedagogicznej

2. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem przedszkola, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, organem prowadzącym za:

·         poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych

·         stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych

·         osiąganie celów wychowania w swojej grupie

3. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność służbową przed władzami przedszkola, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

·  brak nadzoru nad bezpieczeństwem dzieci,

·   nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistniałym wypadku dziecka lub na instrukcji p.poż , regulaminu spacerów i wycieczek,

·  zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia przedszkola przydzielonego przez dyrektora, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

 

§ 31

Zakres uprawnień nauczycieli

1. Nauczyciel ma prawo do:

·    wysuwania wniosków zmierzających do polepszenia pracy wychowawczej opiekuńczej i dydaktycznej przedszkola ,

·    podejmowania konkretnych kroków zmierzających do polepszenia pracy przedszkola,

·    podsumowania i oceniania całorocznej pracy przedszkola,

·    omawiania i współdziałania w tworzeniu programów pedagogicznych przedszkola,

·    wnioskowania o rozwiązaniu problemów zdrowotnych, społecznych i materialnych swoich wychowanków do dyrektora przedszkola, rady rodziców, służby zdrowia i innych instytucji,

2.Nauczyciel ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno pedagogicznej

w swej pracy od dyrektora przedszkola i innych instytucji i osób wspomagających.

3.Nauczyciel uprawniony jest do:

·    otrzymywania wynagrodzenia, na które składają się: wynagrodzenie zasadnicze i dodatki,

·    otrzymywania corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych przepisami ustawy Karta Nauczyciela,

·    otrzymywania nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę w wysokości i na zasadach określonych przepisami ustawy Karta Nauczyciela,

·    nieodpłatnego zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej zgodnie z „tabelą norm przydziału”

·    otrzymywania rocznej nagrody zgodnie z Ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

§ 32

Zakres uprawnień nauczyciela pełniącego obowiązki wicedyrektora.

1. Obowiązki, prawa, odpowiedzialność nauczyciela , w tym nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora przedszkola..

 A.. Obowiązki:

·         realizacja statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

·         tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach;

·         rozpoznawanie potrzeb, możliwości, zdolności i zainteresowań wychowanków i wspieranie ich w rozwoju;

·         dokumentowanie wyników obserwacji pedagogicznych, informowanie rodziców o postępach dzieci;

·         systematyczne planowanie i realizacja zajęć wychowawczo-dydaktyczno- opiekuńczych;

·         realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu przedszkola;

·         udział w posiedzeniach i pracach Rady Pedagogicznej;

·         aktywne uczestnictwo w WDN na terenie placówki, oraz w różnych formach doskonalenia zawodowego poza jej terenem;

·         systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej;

·         dokonywanie ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, umiejętności i poziomu wiedzy;

·         dokonywanie ewaluacji pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej;

·         podejmowanie działań w zakresie integracji środowiska rodzinnego dziecka i najbliższego środowiska społecznego;

·         współdziałanie ze specjalistami w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno- pedagogicznej i zdrowotnej;

·         prowadzenie dokumentacji pedagogicznej określonej odrębnymi przepisami;

·         wykonywanie poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy placówki zgodnie z arkuszem organizacyjnym przedszkola i rocznym planem pracy;

·         przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.; 

·         przestrzeganie tajemnicy służbowej;

·         wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z działalności przedszkola.

B. Prawa do:

·         realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;

·         znajomości aktualnych przepisów prawa oświatowego;

·         podejmowania decyzji o wyborze programu nauczania;

·         decydowania o doborze form i metod pracy;

·         opracowania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podnoszenia jakości pracy placówki;

·         pomocy w spełnieniu wymagań w zakresie jakości pracy placówki oraz podejmowania nowatorskich przedsięwzięć;

·         znajomości systemu motywującego do pracy;

·         uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach w ramach WDN, zgodnie z potrzebami placówki i własnymi;

·         uczestniczenia w wymianie doświadczeń pomiędzy placówkami;

·         dofinansowania doskonalenia zewnętrznego w ramach posiadanych środków finansowych zgodnie z potrzebami przedszkola;

·         wynagrodzenia za swoją pracę;

·         skorzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

C. Odpowiedzialność za:

·         życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne oraz harmonijny rozwój powierzonych opiece dzieci;

·         dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymywanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy dydaktycznych w należytym stanie;

·         zaspakajanie potrzeby czystości u wychowanka i dbałość o stan jego zdrowia (dzieci chore pozostają w domu, a w razie nagłego zachorowania w przedszkolu nauczyciel powiadamia rodziców o podejrzeniach zachorowania; w przypadku braku kontaktu z rodzicami-zawiadamia pogotowie);

·         niezgodne z regulaminem wykonywania zadań wynikające z zakresu obowiązków; sprzęt i materiały w przydzielonych pomieszczeniach (odpowiedzialność materialna).;

·         za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub powyższym obowiązkom wszyscy nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej.

§ 33

1. W Przedszkolu Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne i rehabilitacyjne. Specjaliści w przedszkolu otaczają opieką wszystkie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w grupach integracyjnych.

2. Do zadań pedagoga i psychologa w Przedszkolu należy w szczególności:

·         prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

·         diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

·         udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

·         podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

·         minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

·         inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

·         pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

·         wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

3. Do zadań logopedy w Przedszkolu należy w szczególności:

·    diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

·    prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

·    podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

·    wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

4. Do zadań oligofrenopedagoga w Przedszkolu należy w szczególności:

·       prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych, dostosowanych do możliwości psychofizycznych każdego ucznia, w ramach przewidzianych programem nauczania.

·       prowadzenie zajęć rewalidacji indywidualnej, takich jak: gimnastyka korekcyjna,

·       planowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego,

·       planowanie i przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla każdego dziecka,

·       prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w środowisku naturalnym, na licznych wycieczkach do miejsc użyteczności publicznej (punkty usługowe, sklepy, instytucje, teatry, muzea, kina itp.),

·       wdrażanie uczniów do samodzielności możliwej do osiągnięcia,

·       do samoobsługi, przy upośledzeniu lekkim,do samodzielnego życia w społeczeństwie), rozwijanie ich zainteresowań, kształtowanie pożądanych postaw,

·       ścisła współpraca z rodziną dziecka, wspomaganie jej swoją wiedzą (pedagogizacja), pomoc w organizowaniu "grup wzajemnego wspierania",

·       stosowanie wobec uczniów różnych form opieki i podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków materialnych i wychowawczych,

·       opracowywanie różnorodnych narzędzi pomiaru osiągnięć dzieci, analizowanie wyników nauczania.

§ 34

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz

z uwzględnieniem propozycji rodziców.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel ( nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola.

§ 35

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługowi. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno- obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

2. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy i znajdują się one w aktach  osobowych pracowników placówki.

§ 36

1.Główna księgowa jest koordynatorem i kontrolerem wszystkich operacji finansowych i gospodarczych w przedszkolu. Podlegają jej wszystkie sprawy dotyczące gospodarowania majątkiem przedszkola i środkami finansowymi bez względu na to, kto nimi gospodaruje.

2. W realizacji swoich działań współdziała z Wydziałem Edukacji, Zdrowia i Opieki Społecznej w Staszowie, Urzędem Skarbowym, ZUS-em, instytucjami ubezpieczeniowymi, GUS, itp.

3. Główna księgowa odpowiada za całokształt spraw finansowych i gospodarczych pod względem formalno-prawnym.

§ 37

1. Rehabilitant podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.

2. Do szczegółowych obowiązków rehabilitanta należy:

·      dokonywanie obserwacji i wstępnej diagnozy rozwoju psychoruchowego wychowanków.

·      uczestniczenie w opracowywaniu indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

·      prowadzenie indywidualne i grupowe zajęć rehabilitacyjnych i korekcyjnych

·      realizacja zaleceń lekarza oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii  wydanej przez poradnie psychologiczno – pedagogiczną.

·      udzielanie wsparcia i instruktażu rodzicom i nauczycielom w zakresie opieki nad dzieckiem, kształtowania prawidłowych postaw i nawyków ruchowych,

·      współpracuje z ośrodkami specjalistycznymi oraz doskonali swoje umiejętności zawodowe,

·      prowadzi dokumentację związana z terapią dzieci oraz współpracuje

    z rodzicami, specjalistami i nauczycielami,

·      uczestniczy w pracach Zespołu do spraw integracji oraz Zespołu wczesnego wspomagania dziecka.

·      odpowiada materialnie za powierzony mu sprzęt rehabilitacyjny

§ 38

1.Stanowisko intendenta podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.

2.Wykonuje prace związane ze sprawami administracyjnymi i w zakresie gospodarki materiałowo magazynowej.

3.Dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

4.Wykonuje prace związane z całością spraw dotyczących żywienia.

§ 39

1.Do obowiązków szefa kuchni należy:

·         uczestniczenie w planowaniu jadłospisów dekadowych i przygotowywanie

według nich posiłków;

·         pobieranie produktów spożywczych od intendenta w ilościach

przewidzianych recepturą,

·         potwierdzanie odbioru w dzienniku żywieniowym i odpowiednie ich

zabezpieczanie przed zużyciem.

·         organizacja pracy personelu kuchni (właściwy podział pracy) i nadzór nad

jej wykonywaniem.

·         przestrzeganie zasad technologii, przepisów sanitarno- higienicznych i

estetyki przy sporządzaniu i wydawaniu posiłków.

·         natychmiastowe zgłaszanie intendentowi powstałych usterek oraz

wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia

·         dbanie o najwyższą jakość i smak przygotowywanych posiłków i

punktualne ich wydawanie o uzgodnionych godzinach.

2. Szef kuchni odpowiada szczególnie za:

·         ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków.

·         racjonalne wykorzystywanie w posiłkach dla dzieci i personelu produktów spożywczych pobranych z magazynu

·         właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywieniowymi

·         oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem.

·         zgodność kaloryczna przygotowywanych posiłków z ich zaplanowaną wartością.

·         przygotowywanie i przechowywanie próbek prokuratorskich zgodnie z zaleceniami SANEPID-u.

·         wzorową czystość kuchni, przyległych pomieszczeń, sprzętów, naczyń.

·         wzorową czystość osobistą odzieży ochronnej (czepek, nie lakierowane paznokcie, bez biżuterii).

§ 40

1.Kucharka przedszkola podlega bezpośrednio dyrektorowi i pośrednio intendentowi.

2. Jest bezpośrednim zwierzchnikiem pomocy kuchennej.

3. Kucharka w przedszkolu odpowiada za:

·      przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-

·      sanitarnych, dyscypliny pracy, przepisów BHP i ppoż.

·      uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywanie według niego

·      posiłków,

·      pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych

·      recepturą i odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem ( kwitowanie ich

·      odbioru w raportach żywieniowych),

·      przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej

·      wykonaniem,

·      dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków oraz wydawanie ich o

·      wyznaczonych godzinach,

·      przygotowanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z

·      zaleceniami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej,

·      utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie

·      czystość pomieszczeń kuchennych,

·      wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.

§ 41

        1.Stanowisko pracy pomocy kuchennej w przedszkolu podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola a pośrednio intendentowi i kucharce.

 

         2.Pomoc kuchenne zobowiązana jest :

·           pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków.

·           utrzymywać czystości i porządek na stanowisku pracy, przestrzegać zasad

higieniczno- sanitarnych, przepisów BHP i ppoż. oraz dyscyplinę pracy.

·           wykonuje inne polecenia dyrektora związane z organizacją pracy

placówki

§ 42

1.Stanowisko woźnej oddziałowej podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.

2.Woźna oddziałowa współpracuje z nauczycielem przydzielonej grupy.

3.Woźna oddziałowa przedszkola zobowiązana jest do :

·      spełniania czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci  zleconych przez nauczyciela danego oddziału oraz inne zadania wynikające z rozkładu czynności w ciągu dnia

·      dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci .

·      utrzymywania czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach.

·      wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji placówki.

§ 43

1.Stanowisko pracy pracownika do prac lekkich podlega bezpośrednio dyrektorowi

2.Pracownik do prac lekkich zobowiązany jest do :

·         otwierania przedszkola

·         nadzoru nad całym obiektem

·         utrzymania czystości w przedszkolu i w otoczeniu placówki.

3.W zakresie prac organizacyjno – porządkowych pracownik do prac lekkich odpowiedzialny jest za :

·         utrzymanie we wzorowej czystości i porządku stanowiska pracy

·         powierzony sprzęt, narzędzie, materiały i oszczędnie nimi gospodarowanie

·         przestrzeganie zasad BHP i przepisów ppoż. oraz dyscypliny pracy.

·         wykonywanie innych żądań zleconych przez dyrektora związanych z organizacją pracy placówki.

ROZDZIAŁ VIII

Zasady gospodarki finansowej

§ 44

1.Przedszkole jest jednostką budżetową, która swoje wydatki pokrywa z budżetu Gminy.

2.Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan rzeczowo- finansowy.

3.Plan rzeczowo-finansowy przedszkola zatwierdza Burmistrz Miasta  i Gminy.

4.Przedszkole posiada własny rachunek bankowy.

5.W przedszkolu utworzone jest konto dochodów własnych.

6.Z rachunku przedszkola można dokonywać wypłat do wysokości sum zgromadzonych na tym rachunku.

7.Zasady prowadzenia przez przedszkole gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 45

1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 46

1.Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dyrektora przedszkola, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi oraz wychowanków placówki.

2.Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego statutu.

3.Zmiana statutu odbywa się w trybie właściwym do jego uchwalenia.

4.Regulaminy działalności uchwalane przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 47

1.Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz w pokoju nauczycielskim dla pracowników przedszkola.

§ 48

Traci moc statut zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 8 im. J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie  Uchwałą  numer 16/18/09/2012
z dnia 18.09.2012r.

 

    Statut wchodzi w życie z dniem - sierpień 2014 roku.

 

Przedszkole Nr 8 im.J.Ch.Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie

strona zamieszczona jest na serwerze Staszow.com
Liczniki na stronę