Get Adobe Flash player

 

Koncepcja pracy Przedszkola nr 8 im J.Ch. Andersena 

z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie

 

„Dziecko chce być dobre

Jeśli nie umie – naucz

Jeśli nie wie – wytłumacz

Jeśli nie może – pomóż”

                                                     Janusz Korczak

            1)O integracji

W lutym 1993roku w Centrum Metodycznym MEN utworzono samodzielne stanowisko do spraw integracji pod kierunkiem prof. Ostrowskiej. Zadania związane z integracją powierzone zostały J. Boguckiej , która zorganizowała w Warszawie przedszkole i szkołę z oddziałami integracyjnymi według modelu hamburskiego. W centrum odbywały się kursy szkoleniowe dla dyrektorów przedszkoli i szkół ,którzy chcieli wprowadzić w placówkach grupy integracyjne. Teoretycy jak i praktycy integracyjnego systemu kształcenia , a są to: O.Lipkowski, A. Hulek , J. Doroszewski , A. Maciarz , M. Kościelska , J. Bogucka, są zgodni ,że aby proces integracji przebiegał prawidłowo , musi być dobrze przygotowany .O pełnej pomyślności procesu decyduje wiele czynników , a najważniejsze to:

•       przygotowanie nauczycieli do pracy w grupie lub klasie integracyjnej

•       przygotowanie rodziców dzieci zdrowych i niepełnosprawnych

•       maksymalne usprawnienie dziecka niepełnosprawnego pod względem fizycznym, psychicznym, i społecznym

•       przygotowanie dzieci zdrowych do współżycia z dziećmi niepełnosprawnymi

•       wyposażenie nauczycieli w odpowiednie pomoce naukowe

•       przygotowanie obiektu polegające na wyeliminowaniu barier architektonicznych

•       odpowiedni dobór grup integracyjnych ze względu na ich charakter i wielkość

•       dostosowanie metod ,form , programów wychowania i nauczania do zróżnicowanych potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych

•       funkcjonowanie grup i klas integracyjnych w najbliższym środowisku dziecka

            Uwarunkowaniem skuteczności integracyjnego systemu kształcenia jest też stosunek społeczeństwa do osób niepełnosprawnych. Ujawnia się on w dominującym w danym społeczeństwie charakterze postaw wobec osób niepełnosprawnych, które zmieniają się w procesie rozwoju historyczno-kulturowego. Społeczna integracja osób niepełnosprawnych jest możliwa do osiągnięcia tylko w społeczeństwach, w których osobom tym przyznaje się te same prawa co pełnosprawnym i w których korzystają one z niezbędnych w ich sytuacji przywilejów społecznych.

II) Podstawy prawne dot. integracyjnego systemu kształcenia w przedszkolu

 

1. Ustawa z dn. 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zmianami).

6. Konwencja Praw Dziecka – podpisana w Nowym Jorku 20 listopada 1989 r. – ratyfikowana w 1991 roku (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527).

7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 08 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. Nr 135, poz. 1516).

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17 listopada 2010 r.

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17 listopada 2010 r.

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci

i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach,

szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490).

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 września 2008 r. w sprawie

sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania

przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175,

poz. 1086).

11. Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi

zmianami).

12. Ustawa z dn. 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59

z późniejszymi zmianami).

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w następujących aktach prawnych:

 

§ Ustawa o systemie oświaty oraz akty wykonawcze do ustawy,

§ Podstawa programowa wychowania przedszkolnego,

§ Statut Przedszkola,

§ Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324)

III) Wizja przedszkola

IV) Misja przedszkola integracyjnego

 

 

V) Wizja dziecka w przedszkolu integracyjnym

 

 

VI) Model absolwenta

Dziecko kończące przedszkole:

WYKAZUJE

motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego

zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego

umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania

umiejętność koncentracji uwagi, pracy przez dłuższy czas oraz wytrwałości

umiejętność współpracy w grupie

umiejętność radzenia sobie z trudnościami

tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań

wrażliwość na krzywdę

samodzielność na miarę swoich możliwości

odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

POSIADA

zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób

wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia

Umiejętność wyrażania radości  z własnych osiągnięć i odczuwania satysfakcji, gdy samodzielnie wykona zadanie

POTRAFI

cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie

ROZUMIE, ZNA

prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi

zasady bezpieczeństwa

zasady higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną

zasady kultury współżycia z ludźmi

kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe

potrzebę szanowania przyrody i środowiska

NIE OBAWIA SIĘ

występować publicznie - reprezentować grupę, przedszkole

dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami

wykazywać inicjatywę w działaniu

wyrażać swoich uczuć

 

VII) Cele strategiczne przedszkola integracyjnego

 

•       zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie do codziennego życia;

•       kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości, otwartości i zrozumienia dla innych;

•       wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka;

•       integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym;

•       dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

•       uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci zdrowych jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów;

•       stosowanie specyficznych metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, które umożliwiają stymulację ich rozwoju, aktywności i samodzielności;

•       indywidualizowanie pracy z dziećmi, również z dziećmi niepełnosprawnymi w celu wyrównywania szans edukacyjnych,

•       usprawnianie i rehabilitowanie dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu.

Cele realizowane w grupie integracyjnej pozwalają dziecku niepełnosprawnemu na bycie sobą wśród innych, rozwijają wiarę we własne siły, zwiększają samoakceptację, wzmacniają  motywację   i umiejętności pokonywania trudności. Przygotowują do pełnego udziału w życiu społecznym.

 

VIII) O przedszkolu

Przedszkole mieszczące się w Staszowie przy ul. Kilińskiego 20 zostało uroczyście otwarte w 1987 roku. Było to przedszkole na powstającym wówczas nowym Osiedlu Wschód.

Od 2002 roku nasza placówka  jest Przedszkolem  Integracyjnym ,do którego obecnie uczęszcza  20 dzieci z  niepełnosprawnością . Zatrudniamy specjalistów: oligofrenopedagogów, psychologa, logopedę i rehabilitanta.

Zasoby materialne

Przedszkole Integracyjne nr 8 mieści się w wolnostojącym budynku z  na ogrodzonym terenie. W obszernym ogrodzie przedszkolnym, wśród ukwieconych alejek, mieści się plac  zabaw, z którego oprócz przedszkolaków mogą korzystać wszystkie dzieci z naszego osiedla.

Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom w ośmiu  grupach, w tym w czterech  integracyjnych. Każda grupa liczy do 25 dzieci( lub 20 dzieci w grupach integracyjnych- w tym 5 dzieci z niepełnosprawnością).

Budynek,  w którym mieści się przedszkole jest przystosowywany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Posiada  sale dydaktyczne wyposażone w meble i nowoczesne  pomoce , salę  do prowadzenia zajęć ruchowych ,gabinety : logopedyczny, psychologiczny oraz pokój  do pracy indywidualnej, które wyposażone są w pomoce i sprzęt specjalistyczny. Przedszkole posiada zaplecze: kuchenne, sanitarne , administracyjne oraz  piwnice i  ogród. Wiele zakupów oraz inwestycji udało się zrealizować dzięki finansowaniu zewnętrznemu – głównie ze środków unijnych w ramach POKL.

Mocne strony placówki

-zasoby ludzkie: wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna stale podnosząca  kwalifikacje. Zespół specjalistów: logopeda ,rehabilitant,oligofrenopedagodzy, psycholog

    -atrakcyjna oferta edukacyjna

   - autorskie programy nauczyci

     - szeroki repertuar imprez, uroczystości, wycieczek

     -wysoki poziom pracy dydaktyczno – wychowawczej

     - wysoki poziom zadowolenia rodziców – powodzenie placówki w środowisku

     -  stale modernizowana i wzbogacana baza dydaktyczna:  (nowoczesny sprzęt, programy   

         multimedialne, tablica interaktywna, itp)

Słaba strona placówki:

remont pomieszczeń w piwnicy,

-  brak sali, na której mogłyby odbywać się uroczystości

IX) Obszary rozwoju przedszkola

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

•       Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

•       Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

2. Procesy zachodzące w przedszkolu

•       Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

•       W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

•       Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

•       Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

•       Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

4. Zarządzanie przedszkolem

•       Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

Nauczyciele:

·  Monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w czasie systematycznych obserwacji, prowadzonych w celu zapewnienia najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych,

·         Motywują dzieci do wysiłku i pracy nad sobą,

•  Kształtują postawy prospołeczne,

•  Opracowują indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci – IPET oraz programy wczesnego wspomagania rozwoju,

•  Współpracują z rodzicami w celu zintegrowania oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych,

•  Wspomagają rozwój edukacji dziecka zmierzający do osiągnięcia przez nie gotowości szkolnej, ciesząc się jednocześnie z ich sukcesów na kolejnych szczeblach edukacji. Nasi absolwenci aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola.

•  Wdrażają do samodzielności, aktywności ruchowej,

•  Dostosowują metody pracy do potrzeb i możliwości dziecka.

•  Przygotowują dzieci specjalnej troski do integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami.

•  Zapewniają poczucie bezpieczeństwa zarówno fizycznego jak i psychicznego.

•  Propagują zachowania prozdrowotne i proekologiczne.

•  Dostarczają dziecku bodźców stymulujących i pobudzających je do własnej aktywności.

•  Badają gotowość szkolną i w zależności od wyników badania prowadzą zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

•  Uczą odróżniać dobro od zła.

•  Kształtują tożsamość narodową i regionalną wychowanków.

•  Rozbudzają i rozwijają zainteresowania.

•  Nauczyciele pracują zespołowo. Analizują, dokumentują efekty swojej pracy. Wspólnie planują działania podejmowane w przedszkolu, rozwiązują problemy. Doskonalą metody i formy współpracy w ramach WDN, podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia dzieciom realizację podstawy programowej, pomoc logopedyczną, psychologiczną, usprawnianie ruchowe, ,religię , język angielski oraz pracę terapeutyczną z dziećmi  niepełnosprawnymi.

Rehabilitant w przedszkolu integracyjnym:

•       stymuluje rozwój ruchowy dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem dysfunkcji narządu ruchu.

•       rehabilituje ruchowo ,poprzez zabezpieczanie następstw wtórnych dysfunkcji narządów ruchu

•       bada i koryguje wady postawy dzieci

•       współpracuje z kadrą pedagogiczną przy tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych – IPET

•       konsultuje się i współpracuje z rodzicami dzieci niepełnosprawnych

•       monitoruje bezpieczne funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych ruchowo w grupie

•        prowadzi gimnastykę korekcyjną we wszystkich grupach przedszkolnych

•       uczy umiejętności ruchowych z uwzględnieniem dysfunkcji narządów ruchu dzieci niepełnosprawnych

Logopeda w przedszkolu integracyjnym:

•       diagnozuje poziom rozwoju mowy dziecka

•       dba o prawidłowy rozwój mowy dziecka

•       uczy i rozwija komunikację u dzieci niepełnosprawnych

•       współpracuje z pedagogami, psychologiem i rehabilitantem

•       współtworzy Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne / IPET/

•       współpracuje z rodzicami.

Psycholog w przedszkolu integracyjnym :

•       diagnozuje, bada, obserwuje dzieci niepełnosprawne, które chcą uczęszczać do przedszkola integracyjnego, organizuje dla nich i prowadzi zajęcia otwarte

•       informuje rodziców o wymaganej dokumentacji

•       koordynuje przebieg programu adaptacyjnego

•       prowadzi pracę terapeutyczną z dziećmi

•       współpracuje z kadrą pedagogiczną

•       współtworzy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne – IPET

•       współpracuje z rodzicami

•       współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i placówkami roztaczającymi opiekę nad dziećmi w terenie.

Przedszkole umożliwia także rozwój zainteresowań i talentów dzieci w ramach zajęć dodatkowych zgodnych z oczekiwaniami rodziców.

Pracownicy administracji i obsługi:

•       Znają i wywiązują się ze swoich obowiązków

•       Współtworzą z nauczycielami środowisko sprzyjające rozwojowi wszechstronnemu dziecka – środowisko czyste, estetyczne, bezpieczne i wychowujące

•       Dbają o zdrowe i smaczne jedzenie

•       Pracownicy administracji i obsługi znają program rozwoju placówki, pomagają i wspierają nauczycieli w jego realizacji

•       Angażują się w tworzenie na swoich stanowiskach pracy

•       Utożsamiają się z przedszkolem, są aktywni, a ich praca jest widoczna i doceniana.

Propozycje zajęć dodatkowych:

•        Zajęcia muzyczno- rytmiczne

•       Teatrzyki

•        Zajęcia z  języka angielskiego

•        Wycieczki

Metody pracy stosowane w przedszkolu integracyjnym

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne , zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to metody aktywizujące, techniki socjoterapeutyczne, metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego, twórcze metody aktywności ruchowej, metody arteterapeutyczne, behawioralne. Metody pracy są indywidualizowane i dostosowane do możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka, zgodne z obowiązującą podstawą programową.

Współdziałanie z rodzicami :

Przedszkole systematycznie współdziała z rodzicami. Wśród form takiego współdziałania są m.in. uroczystości, zajęcia otwarte prowadzone w poszczególnych grupach wiekowych, program adaptacyjny ,festyny, akcje charytatywne, wycieczki, zebrania, kontakty indywidualne

Rodzice mogą obserwować swoje maluchy w działaniu i włączać się w różne aktywności. Rada Rodziców współdecyduje w sprawach przedszkola i wyraża swoją opinię na temat jego pracy. Ma wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych.

Placówka zapewnia częste kontakty między przedszkolem a domem. Nauczyciele wychowawcy  oraz nauczyciele specjaliści wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji. Sprzyja to ujednoliceniu procesu wychowania i edukacji dzieci.

Wsparcie, życzliwość i akceptacja rodziców ułatwiają podejmowanie konstruktywnych działań na rzecz jakości pracy przedszkola.

Tradycje przedszkolne :

•       Spotkanie z Mikołajem,

•       Bal karnawałowy

•       Święto Patrona J.Ch. Anderena

•       Powitanie Wiosny oraz Dzień Ziemi

•       Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka

•       Dzień Rodziny

•       Dzień Dziecka

•       Pożegnanie starszaków

Współdziałanie ze środowiskiem:

Przedszkole włącza się różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci oraz nauczyciele  biorą czynny udział w akcjach charytatywnych, proekologicznych, konkursach plastycznych, olimpiadach, imprezach środowiskowych i regionalnych.

Przedszkole współpracuje z:

•       Poradnią Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

•       Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej

•       Szkołą Podstawową Nr 3

•       Ośrodkiem Kultury

•       Biblioteką Publiczną

•       Komendą Powiatową Policji  w Staszowie

•       Strażą Pożarną

•       13 Staszowską Drużyną Harcerską  „Wiatr” im. T. Szewery

•       Wyższymi uczelniami / praktyki studenckie

Przedszkole promuje swoją działalność poprzez ;

•       aktywne uczestnictwo i osiągane sukcesy dzieci w różnego rodzaju konkursach, przeglądach.

•       stronę internetową ; www.

•       dbałość o dobre imię przedszkola w środowisku lokalnym

•       życzliwość wobec rodziców

•       współpracę z lokalnymi mediami

Zarządzanie przedszkolem:

•       kierowanie bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną przedszkola oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

•       sprawowanie nadzoru pedagogicznego, a w szczególności: przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola, kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

•       organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej względem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wspomaganie nauczycieli w jej realizacji

•       monitorowanie dokumentacji pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami prawa

•       organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola

•       współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców , rodzicami, środowiskiem i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci

•       motywowanie do podnoszenia kwalifikacji i wzbogacania warsztatu pracy pracowników przedszkola

•       wzbogacanie i modernizowanie bazy przedszkola, ciągłe pozyskiwanie środków finansowych w ramach konkursów (np.POKL), fundacji, sponsorów.

•       włączanie rodziców do działań na rzecz placówki

•       zapewnianie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

Ewaluacja działań :

•       monitorowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, oraz pobudzającej aktywność dzieci w różnych sferach poprzez: analizę dokumentacji przedszkolnej, sprawozdań nauczycieli, hospitacje, rozmowy z nauczycielami i rodzicami, obserwacje prezentowanych przez dzieci umiejętności i postaw.

•       monitorowanie procesów zachodzących w przedszkolu i modyfikowanie ich w miarę potrzeb: protokoły Rady Pedagogicznej ,ankiety, sprawozdania, „badanie przez działanie” – z wykorzystaniem alternatywnych metod badawczych – przez cały rok szkolny.

•       diagnozowanie potrzeb rodziców np. w zakresie oferty zajęć dodatkowych: rozmowy, ankieta ,skrzynka pomysłów i sugestii, pozyskiwanie informacji zwrotnej od rodziców na temat naszej współpracy itd

 

Program rozwoju przedszkola na lata 2011-2016

 

Rok szkolny 2011 /2012

„Twórczy przedszkolak”


1. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania
działań twórczych.
2. Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z
innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych:

•       Kąciki plastyczne

•       Kąciki teatralne

•       Ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki

•       Ekspozycje prac dzieci w galerii „Pod Ratuszem” w Staszowie

•       Stosowanie różnorodnych pomocy, rekwizytów, dekoracji do zajęć, uroczystości i innych form pracy

3. Udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach
teatralnych i festiwalach.
4. Aukcje prac i wytworów dzieci związane z uroczystościami przedszkolnymi i
świętami – kiermasze, akcje charytatywne
5. Opracowanie autorskiego programu: „Jestem widzem i aktorem” oraz jego realizacja w poszczególnych grupach.

6. Zaproszenie do przedszkola teatrzyków dziecięcych – w każdym miesiącu wybrany teatrzyk. 7.Zwrócenie szczególnej uwagi na  teatrzyki interaktywne angażujące dzieci do przedstawienia.
8. Zorganizowanie  Gminnego Konkursu Plastycznego związanego z obchodami Święta Patrona przedszkola – J.Ch. Andersena – kontynuowanie w latach kolejnych.
7. Bezpośrednie obcowanie ze sztuką:

•       Koncerty muzyczne

•       Wyjazdy do teatru.

•       Wystawy i pokazy sztuki ludowej

8. Opracowanie programu autorskiego rozwijającego postawy twórcze „Wyczarować można wszystko” oraz  „Do dzieła przedszkolaki”. Wdrożenie programów i ich realizacja we wszystkich grupach przedszkolnych. Kontynuowanie realizacji programów w latach kolejnych.

9. Udział dzieci w  przedstawieniach, Jasełkach, programach artystycznych na przedszkolne uroczystości

 

Rok szkolny 2012/ 2013

„Kto dziś przyrodę chroni, tego ona jutro obroni”


1. Zależność - zdrowa woda, powietrze i ziemia to zdrowy człowiek. Przedszkolak
zna i rozumie tę zależność.
2. Wychowanek rozumie konieczność uczestniczenia w akcji „Sprzątamy Świat”.
3. Udział w uroczystości z okazji „Święta Niezapominajki”.
4. Udział w uroczystości z okazji Pierwszego Dnia Wiosny

5. Sadzenie przez dzieci roślin ozdobnych i krzewów w ogrodzie przedszkolnym.
6. Obserwacja rozwoju roślin. Rozróżnianie i nazywanie roślin i krzewów, przyswajanie nowych
nazw – codzienne spacery i obserwacje przyrodnicze.
7. Dokarmianie ptaków – poznawanie wybranych gatunków, budowanie karmników, gromadzenie karmy.

8. Pielęgnacja roślin w sali przedszkolnej. Prowadzenie okresowej hodowli w kąciku
przyrodniczym.
9. Spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Staszów
10. Kształtowanie w sposób aktywizujący postaw ekologicznych – pokaz mody ekologicznej z udziałem dzieci i rodziców.

11. Uroczyste obchody „Dnia Ziemi” .
12. Wycieczka do ZGOK w Rzędowie.
15. Udział w akcjach i konkursach proekologicznych „Dobre rady na odpady”, „Czyste powietrze wokół nas”.

16. Udział w programach ekologicznych: ”Kubusiowi Przyjaciele Natury”

17. Udział w programie „Bawimy się w zuchy” – zdobywanie sprawności PRZYJACIEL LASU.

18. Zajęcia w terenie na ścieżce edukacji ekologicznej w Czernicy.

Rok szkolny 2013 / 2014
„W zdrowym ciele zdrowy duch”

1. Wykorzystanie szerokiej gamy metod, form i środków do zdobywania doświadczeń
twórczych w zakresie ruchu.
2. Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:

•       prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi

•       prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw przy dźwiękach muzyki

•       organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu

•       cykle zajęć o charakterze prozdrowotnym.

3. Opracowanie i realizacja programu profilaktyki zdrowotnej „Zdrowy początek”.

4. Pozyskanie funduszy unijnych na zorganizowanie dla wszystkich dzieci bezpłatnych zajęć ruchowych: warsztaty ruchowo- taneczne, lekcje pływania na basenie, gimnastyka korekcyjna, wycieczki.

 5. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców poprzez:

•       prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka

•       organizowanie spotkań z lekarzem pediatrą

•       prowadzenie różnego rodzaju ćwiczeń, zabaw i gier stymulujących rozwój dzieci

•       stosowanie profilaktyki zdrowotnej

•       zorganizowanie dnia sportu przedszkolaka

•       przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia w środowisku dziecka - Dzień Babci i Dziadka na sportowo.

•       wspólne ustalanie zdrowych jadłospisów, wykonywanie zdrowych potraw, kanapek itp.

•       hodowlę warzyw w salach

6. Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności ruchowej
dzieci i promowania zdrowego stylu życia – udział w programie „Przedszkole w ruchu”.
7.Zdobywanie sprawności „Małego Sportowca” – zabawy sportowe w ramach programu „Bawimy się w zuchy”
8. Uświadamianie rodziców oraz wdrażanie dzieci  do unikania czynników szkodliwych dla zdrowia:

•       Hałasu;

•       Gier komputerowych, szczególnie tych o dużym ładunku agresji i przemocy;

•       Długiego przebywania przed telewizorem.

9. Udział w akcjach, programach i konkursach promujących zdrowy tryb życia, np.:  Akademia Aquafresh,Przedszkole w ruchu. itp.

11. Codzienne spacery, gry i zabawy na  świeżym powietrzu.

11. „Z górki na  pazurki” – zimowe zabawy na śniegu, jazda na sankach, hartowanie organizmu zimą.

Rok szkolny 2014 /2015
„Nasze emocje i uczucia”

•       Wykorzystanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających rozwój społeczno-emocjonalny dzieci.

•       Szczególne zwrócenie uwagi na Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

•       Zorganizowanie w przedszkolu   warsztatów dla rodziców i dzieci pt. „ „Jestem blisko ciebie” – korzyści płynące z MRR Sherborne.

•       Realizowanie programu „Spotkania z Leonkiem” – profilaktyka agresji wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia otwarte dla rodziców – zapoznanie z efektami realizacji programu.

•       Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego wychowanka:

•     prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci

•     podejmowanie celowych działań pedagogiczno-psychologicznych zmierzających do eliminacji zachowań agresywnych, akceptacji innych, tolerancji

•     prowadzenie sondażu wśród dzieci na temat ich samopoczucia, preferencji zabaw, kolegów (np. kalendarze nastrojów dzieci, wywiad z dzieckiem).

•       Opracowanie i realizacja programu „ Dziecięce masażyki ” – pomagamy dzieciom uspokoić silne emocje, uczymy relaksu.

•       Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną, nauczycielami np. Spotkanie Noworoczne.

•       Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych:

•     opracowywanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współżycia w grupie,

•     dostarczanie wzorów właściwego zachowania się oraz ukazywanie przykładów z literatury, filmu itp.

•       Zajęcia z dogoterapii dla dzieci z niepełnosprawnością.

Monitorowanie:

Dotyczyć będzie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności plastycznej. Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: karty kontroli dokumentacji, karty obserwacji, arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitacja diagnozująca i doradczo- doskonaląca, oceniająca pracę nauczyciela, analiza dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacj

Oczekiwane efekty:

Dzieci:

•        Znają własne prawa i obowiązki.

•        Identyfikują i nazywają różnorodne uczucia i stany emocjonalne.

•        Podejmują próby oceny postępowania innych oraz działań własnych.

•        Potrafią odwoływać się do zasad współżycia w grupie, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych.

•        Rozumieją konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia w grupie.

•        Chętnie podejmują wszelkie formy działalności artystycznej.

•        Potrafią wyrażać stany emocjonalne i uczucia w działalności plastycznej.

•        Posługują się różnorodnymi, zwłaszcza niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu artystycznego                    

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2015/2016, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2016r. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.


Rok szkolny 2016 /2017

„Piękna nasza Polska cała”


1. "Wspomnienia z wakacji” - tworzenie przez dzieci, wspólnie z nauczycielem,
galerii przyrody ożywionej i nieożywionej.
2. Zwrócenie dzieciom uwagi na piękno najbliższego otoczenia:

•       położenie przedszkola;

•       ciekawe miejsca w ogrodzie przedszkolnym i na placu zabaw:  karmniki, działka doświadczalna, stanowiska roślin chronionych

•       zmiany zachodzące pod wpływem działalności człowieka oraz zmieniających się pór roku;

•       dbanie o ład i porządek w najbliższym otoczeniu.

3. Kształtowanie u dzieci nawyków proekologicznych, przestrzeganie zasad ochrony
przyrody w trosce o swoją „Małą ojczyznę”.
4. Budzenie zainteresowań dzieci własną miejscowością:

•       położenie Staszowa

•       ważniejsze obiekty w Staszowie – Urząd Gminy, szkoły, Komenda Powiatowa  Policji i Straży Pożarnej, sklepy, kościoły, szpital, przychodnie zdrowia itd.

•       Zapoznanie dzieci z historią Staszowa w oparciu o symbole: herb oraz zabytki: Kościół p.w. Św. Bartłomieja, Ratusz, eksponaty w Muzeum Ziemi Staszowskiej.

•       lasy otaczające naszą miejscowość oraz drzewa, krzewy i rośliny zielone upiększające ją.

5. Poznanie najciekawszych miejsc w powiecie staszowskim.:

•       Pałac w Kurozwękach wraz ze stadem bizonów

•       Ruiny zamku w Szydłowie

•       Rynek w Staszowie

•       Pałac w Rytwianach

6. Opracowanie i realizacja programów patriotycznych:,, Mały Polak doskonały”

7. Udział przedszkolaków w  obchodach 490 rocznicy nadania praw miejskich dla Staszowa.


 Ewaluacja i kryteria sukcesu.

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi działaniami na poszczególne lata szkolne.
Zdiagnozujemy stopień realizacji programów własnych nauczycieli i wszystkich podjętych działań związanych z rozwijaniem postaw twórczych dzieci oraz kształtowaniem samodzielności, wiadomości i umiejętności dzieci kończących edukację w naszym przedszkolu.
Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola i spełniania przez nie ich oczekiwań.

 Postanowienia końcowe:
 1. Koncepcja pracy  oraz  Program rozwoju przedszkola jest otwarta i może ulegać modyfikacji.
 Koncepcja pracy  oraz  Program rozwoju przedszkola  jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie placówki.

•       Program Rozwoju Przedszkola i Koncepcję pracy tworzy oraz modyfikuje, a także zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

•       Zmiany w koncepcji mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.

•       Obowiązuje od dnia 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2016r.

 

 

 


 

Przedszkole Nr 8 im.J.Ch.Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie

strona zamieszczona jest na serwerze Staszow.com
Liczniki na stronę