Get Adobe Flash player
,, Dziecko chce być dobre 

          Jeśli nie umie – naucz 

                     Jeśli nie wie – wytłumacz

                             Jeśli nie może – pomóż ” 

                                        Janusz Korczak


Przedszkole Nr 8 im. H.Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi jest przedszkolem samorządowym, prowadzonym przez Gminę  Staszów. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:00. Przedszkole nasze realizuje cele wynikające z nowej Podstawy Programowej Wychowani

Przedszkolnego.

Przedszkole położone jest w centrum osiedla Wschód, z daleka jednak od ruchliwej ulicy. Posiadamy duży, pełen zieleni ogród wyposażony w zjeżdżalnie, piaskownice i huśtawki, z których korzystają dzieci podczas codziennych zabaw na powietrzu.

Przedszkole zapewnia:

kompetentnych nauczycieli i wychowawców

opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji

warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji

poszanowanie praw dziecka

funkcjonalne i estetyczne sale zajęć

Przedszkole to miejsce, w którym dzieci czują się bezpiecznie i komfortowo. Zapewniamy im dużo przestrzeni do zabawy oraz nauki. W naszym przedszkolu dziecko nie będzie czuło się osamotnione. Wspólna zabawa z dziećmi pozwoli mu poznać smak przyjaźni i radości. Proponujemy dzieciom bogaty program dydaktyczny, rozszerzony o urozmaicone zajęcia dodatkowe.
Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.
Właściwe przygotowanie dziecka do następnego etapu edukacyjnego, jakim jest nauka w szkole podstawowej osiągamy poprzez różnorodne formy kształtowania i stymulowania rozwoju, szczególnie w aspekcie jego rozwoju fizycznego, aktywności twórczej, poziomu wiedzy o otaczającym go świecie oraz zachowań społeczno - emocjonalnych.

W naszym przedszkolu panuje serdeczna atmosfera, a wszyscy pracownicy starają się , aby dzieci czuły się  bezpiecznie, radośnie spędzały czas, rozwijały swoje zdolności i zainteresowania  oraz zdobywały nowe umiejętności.

Do naszego przedszkola uczęszczają również dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dzięki temu przedszkolaki uczą się prawidłowych zachowań społecznych oraz umiejętności odnalezienia się w grupie rówieśniczej. Dla naszych wychowanków taka sytuacja jest naturalną okazją do nauki tolerancji i empatii w stosunku do „inności” drugiego człowieka.

 Nasi wychowankowie znają prawa dziecka (np. prawo do intymności, do tajemnicy, prywatności, radości, smutku czy własności) i potrafią z niego korzystać w odpowiedni sposób. Sami też opracowują i przestrzegają normy zachowań w grupie. Cały personel naszego przedszkola jest dokładnie zapoznany z Konwencją Praw Dziecka i przestrzega jej (np. prawo do wychowania bez krzyku, lekceważenia czy poniżania).

Znaczenie integracji

Integracyjny system kształcenia i wychowania polega na maksymalnym włączeniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek umożliwiających im dorastanie i naukę w gronie zdrowych rówieśników.Korzyści z codziennego współżycia dzieci zdrowych i niepełnosprawnych są dwustronne. System ten umożliwia budowanie wzajemnej tolerancji, empatii i asertywności, a także pomaganie sobie w przełamywaniu słabości i ograniczeń, naukę rozwiązywania konfliktów. Dzieci niepełnosprawne mają lepsze możliwości rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego. Świadome podejście rodziców i pedagogów pozwoli na osiągnięcie wielu korzyści, jak również na zminimalizowanie potencjalnych zagrożeń. 

 

Przedszkole Nr 8 im.J.Ch.Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie

strona zamieszczona jest na serwerze Staszow.com
Liczniki na stronę