Get Adobe Flash player

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PRZEDSZKOLA NR 8 IM J. CH. ANDERSENA

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W STASZOWIE

 

 Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć,

nauczyłem się w przedszkolu – o tym, jak żyć,

co robić, odczuwać, myśleć, marzyć

i wyobrażać sobie lepszy świat”

Robert Fulghum

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity
  Dz. U.z 2004r. Nr 256, poz. 2572  z  późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 
  w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz 17)
 • Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego 
  i programów  nauczania oraz dopuszczania do użytku podręczników ( Dz. U. Nr 89. poz. 730)
 • Statut Przedszkola  

SPIS TREŚCI

I.                   Charakterystyka programu.

II.                Warunki realizacji.

III.             Cele ogólne programu wychowawczego.

IV.             Metody.

V.                Zadania.

VI.             System motywacji

VII.          Spodziewane efekty

VIII.       Prawa dziecka w naszym przedszkolu.

IX.             Ewaluacja.

WSTĘP

         Wychowanie od podstaw nie jest rzeczą prostą. Jest to proces ciągły, długotrwały. Nauczyciel – wychowawca pomaga kształtować osobowość dziecka, wychowywać mądrych i dobrych ludzi, wspiera wychowawczą rolę rodziny. Program wychowawczy Przedszkola
 Nr 8 w Staszowie  stworzony jest na bazie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Program ten opracowany został w wyniku diagnozy potrzeb przedszkola
 w zakresie działań wychowawczych. Wspomaga pracę nauczyciela i wspiera działania wychowawcze rodziców. Celem wspólnych oddziaływań wychowawczych nauczycieli
i rodziców jest zapewnienie każdemu dziecku:

- radosnego i szczęśliwego dzieciństwa,

- bezpieczeństwa,

- poczucia własnej godności.

W czasach panującego kryzysu wartości coraz częściej wspomina się
 o konieczności tworzenia kultury pozytywnych wzorów. Dobre wychowanie od podstaw nie jest rzeczą prostą. Człowiek w pierwszym okresie swojego życia jest istotą amoralną. Najważniejsze jest dla niego zaspokojeniem własnych potrzeb. Aby mógł funkcjonować w społeczeństwie jako istota społeczna musi zostać poddany procesowi socjalizacji, który dokonuje się stopniowo,

poprzez nieustanne gromadzenie doświadczeń, głównie w kontaktach społecznych. Ogromne znaczenie dla  społecznego rozwoju dziecka mają kontakty z rówieśnikami. Dzięki nim dziecko uczy się dostosować swoje zachowania, życzenia, pragnienia do potrzeb innych ludzi. Dla kształtowania tych społecznych umiejętności ogromne znaczenie ma wychowanie przedszkolne. Dzieci w przedszkolu wchodzą w swój pierwszy społeczny świat.

Do nauczycieli należy uczenie dzieci norm i zasad współżycia w grupie oraz dostosowanie się do ustalonych i akceptowanych społecznie reguł, 
a jednocześnie wspieranie indywidualnego rozwoju i stworzenie sytuacji, 
w której dziecko staje się świadome swoich praw i umie ich bronić. Oba te cele, czyli rozwój indywidualny i przystosowanie do życia w społeczeństwie często stają wobec siebie w konflikcie. Zadaniem przedszkola jest stworzenie takich

warunków, aby dzieci mogły doświadczyć tego  co dobre i co służy rozwojowi ich samych oraz innych ludzi, aby nabyły w takim stopniu w jakim potrafią i są gotowe umiejętności do życia w społeczeństwie. Musimy nauczyć dzieci umiejętności pogodzenia własnego rozwoju, własnych interesów, własnego szczęścia z interesami i szczęściem innych. Dzieci przychodzące do przedszkola mają już przyswojone pewne określone sposoby współżycia społecznego, nie zawsze prawidłowe i pożądane. Ich łagodzeniu i korygowaniu służą jasno określone i możliwe do realizacji reguły normujące zasady współżycia w grupie,

sformułowane w postaci nakazów, zakazów, regulaminów. Rolą nauczyciela jest dostarczanie dzieciom prawidłowego wzoru. Wiele przekazywanych dzieciom wartości o charakterze ogólnoludzkim ma dla nich wymiar abstrakcyjny. Zadaniem nauczyciela jest ich przybliżanie oraz niesienie pomocy w ich zrozumieniu. Zmiany dokonujące się w osobowości dziecka, które zachodzą pod wpływem oddziaływań zewnętrznych, wewnętrznych i możliwości rozwojowych, czynią je zdolnym do uczestnictwa w życiu i działalności społeczeństwa.
Z uwagi na  to, rozwijanie zachowań prospołecznych powinno być realizowane konsekwentnie i systematycznie przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu we współpracy z domem rodzinnym. Odpowiednie środowisko wychowawcze opiera się na podstawowych elementach wychowania, którymi są: wiedza
i zrozumienie (by dzieci rozumiały  i podejmowały właściwe decyzje), równowaga i stabilizacja (by umiały w pędzącym świecie znaleźć równowagę), bezwarunkowa miłość i akceptacja (by miały poczucie komfortu i bezpieczeństwa), inspiracja i kształtowanie pozytywnych postaw  (by miały na czym budować swoją przyszłość, dążenie do osiągania sukcesu) oraz więzi rodzinne i społeczne (by czuły się do kogoś przynależne). Istotnym jest, aby każdy nauczyciel był świadomy swojej roli  i odpowiedzialności w procesie wychowania małego dziecka.

 

             I.       Charakterystyka programu

   Celem programu jest świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci
w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne. Program wychowawczy jest zgodny  z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest
 w następujących  obszarach:

 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się
   z dorosłymi
  i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych
   i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku 
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

          II.      Warunki realizacji

 Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Zadania wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci  zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu przedszkolaka.  Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

 • samoobsługi i czynności higienicznych,
 • zabaw samorzutnych
 • zajęć i zabaw zorganizowanych, uroczystości
 • spożywania posiłków
 • spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu.

W naszym Przedszkolu

DZIECKO:

 1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 2. Czuje się bezpieczne.
 3. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.
 4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
 5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.
 7. Jest świadome swojej przynależności narodowej.
 8. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
 9. Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie.

W naszym Przedszkolu

RODZICE:

 1. Uzyskują fachową pomoc pedagogiczną.
 2. Otrzymują  obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 3. Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola.
 4. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
 5. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
 6. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach,
 7. Chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc.
 8. Są partnerami w tworzeniu klimatu działalności kształcąco - wychowawczej 
   i zarządzania placówką.

W naszym Przedszkolu

NAUCZYCIELE:

 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.
 2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
 3. Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb dziecka
   i placówki.
 4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 5. Doskonalą swoją wiedzę i uzyskują nowe doświadczenia.
 6. Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.
 7. Uzyskują  wyższe stopnie awansu zawodowego.
 8. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
 9. Monitorują efektywność własnej pracy.
 10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 11. Prowadzą obserwację pedagogiczną i diagnozują rozwój dziecka.
 12. Dobierają metody wychowawcze i dydaktyczne, które wspomagają  indywidualny rozwój  dziecka.
 13. Proponują  rodzicom nowe formy współpracy.

       III.        Cele ogólne programu wychowawczego

      Program pozwala na refleksję nad tym co ważne, potrzebne, dobre, co zaspokaja potrzeby i rozwija możliwości, skuteczne przeobraża świadomość, postawy, zachowania i sposób życia. Przekłada zasady werbalne i na rzeczywistość dając możliwość zmiany rozumienia tego kim jesteśmy.

 1. Kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu 
  o wzmocnienia pozytywne.
 2. Inspirowanie rodziców do współodpowiedzialności za rozwój
  i wychowanie dzieci.
 3. Wspomaganie rodziny w działaniach wychowawczych.
 4. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych 
  i kulturalnych.
 5. Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć samorzutnych i zorganizowanych w przedszkolu i poza budynkiem przedszkolnym.
 6. Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość, piękno, patriotyzm.
 7. Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty – małej i wielkiej ojczyzny oraz tożsamości narodowej i regionalnej.
 8. Rozwijanie postaw prozdrowotnych.
 9. Pomoc dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja”.
 10. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
 11. Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia z innymi

·         Kształtowanie podstawowych powinności moralnych: np. życzliwości, tolerancji, empatii, akceptacji, sprawiedliwości, odpowiedzialności, uczciwości

·         Rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu

IV.             Metody

·         podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki,  praca z obrazkiem,

·          aktywizujące: drama, pedagogika zabawy, P.Dennisona, W.Sherborne, A.M.Kniessów, K.Orffa, R.Labana, E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, M.Bogdanowicz,

·          problemowe: gry dydaktyczne, burza mózgów, inscenizacje,

·         praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne, doświadczenia, zabawy intelektualne,  np. rebusy, krzyżówki

V.             Zadania

 INTEGRACJA

Przedszkole jest miejscem przyjaznego przebywania dzieci o różnym stopniu rozwoju.

Cele szczegółowe:

 rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,

- akceptowanie drugiego człowieka,

- rozróżnianie dobra od zła,

- przestrzeganie kompromisu w zabawie,

- rozwiązywanie konfliktów,

- pomaganie niepełnosprawnym i innym,

- rozpoznawanie i nazywanie uczuć innych,

- stosowanie się do umów ustalonych w grupie (Kodeksu  przedszkolaka),

- kształtowanie samodzielności,

- kształtowanie odporności emocjonalnej.

Formy realizacji:

- zabawy integracyjne, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, ruchowe,

- muzykoterapia,

- formy teatralne,

- literatura dla dzieci,

- wystawki prac dziecięcych,

- zajęcia otwarte, warsztaty dla rodziców,

- relaksacja.

Przedszkole zapewnia dzieciom pomoc psychologiczno – pedagogiczną uwzględniając współpracę z rodzicami

Cele szczegółowe:

- wspomaganie rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i życiowych

- współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

- stwarzanie możliwości do optymalnego rozwoju każdego dziecka

- organizowanie bogatego przepływu informacji dla rodziców na nurtujące tematy

Formy realizacji:

- organizowanie spotkań z psychologiem w przedszkolu

- kierowanie dzieci za zgodą rodziców na indywidualne konsultacje w celu wspierania ich indywidualnego rozwoju

- organizowanie Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej udzielanej przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu i Poradni

- udział dzieci w terapii psychologicznej

- prowadzenie zajęć specjalistycznych w przedszkolu:

ü  zajęć logopedycznych

ü  zajęć korekcyjno- kompensacyjnych

ü  zajęć rewalidacyjnych

ü  zajęć psychologicznych

ü  zajęć rehabilitacyjnych.

- pedagogizacja rodziców  poprzez: stronę internetową placówki, plakaty informacyjne, kąciki wychowawcze.

 

OBYCZAJOWOŚĆ

Przedszkole pomaga dostrzegać wokół siebie wartości ważne
dla społeczeństwa.

Cele szczegółowe:

- kształtowanie poczucia przynależności do grupy, rodziny oraz wypełnianie obowiązków na ich rzecz,

- dbanie o dobro własne i innych,

- odczuwanie więzi z przedszkolem, domem rodzinnym i ojczyzną,

- używanie form grzecznościowych,

- kulturalne zachowywanie się w każdej sytuacji,

- rozróżnianie pozytywnych i negatywnych form zachowania,

- dostrzeganie odrębności innych i rozumienie ich potrzeb.

Formy realizacji:

- kronika przedszkolna,

- uroczystości,

- spotkania,

- konkursy,

- koncerty,

- programy,

- przedsięwzięcia,

- publikacje. 

Kodeks przedszkolaka.

 • Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.
 • Potrafię czekać na swoja kolej podczas działalności zabawowej
   i edukacyjnej.
 • Szanuję własność cudzą i wspólną.
 • Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję    od innych.
 • Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.
 • Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym.
 • Pomagam innym młodszym i mniej sprawnym kolegom.
 • Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
 • Stosuje formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam itp.
 • Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby zdobyć wiedzę i umiejętności  potrzebne mi w szkole.

Reguły zachowań obowiązujące w naszym przedszkolu

Ustalone zostały reguły, w których  zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci
w przedszkolu normy dotyczące:

 • zachowania podczas posiłków,
 • zachowania w łazience,
 • zachowania w szatni,
 • zachowania w sali,
 • zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,
 • zachowania podczas wycieczek i spacerów,
 • zachowania podczas imprez i uroczystości.

1.      Reguły zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków

·         siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi,

·         jemy w ciszy,

·         jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli,

·         sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie,

·         po skończonym posiłku wycieramy usta serwetką,

·         odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”.       

Reguły zachowań w łazience

     Mycie rąk ( przed i po posiłku, po wyjściu z toalety, przed oglądaniem książek)

·         podwijamy rękawy,

·         moczymy ręce, pocieramy namydlone ręce, płuczemy,

·         zakręcamy kran,

·         otrząsamy ręce nad zlewem,

·         wycieramy dłonie ręcznikiem papierowym,

·         wyrzucamy ręcznik do kosza.

 Pielęgnacja zębów

·         do kubka wlewamy letnią wodę,

·         dwukrotnie płuczemy usta,

·         na szczotkę wyciskamy pastę,

·         myjemy zęby okrężnymi ruchami,

·         kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą,

·         wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem,

·         kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu..

     Higiena potrzeb fizjologicznych

·         korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo,

·         zawsze po sobie spłukujemy toaletę,

·         myjemy ręce po wyjściu z toalety.

Reguły zachowań w szatni

·         starannie układamy swoją odzież i buty,

·         pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem,

·         po powrocie, przed wejściem do budynku  otrzepujemy buty i je wycieramy
o wycieraczkę,

·         przy rozbieraniu pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży,

·         starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę,

·         pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy.

Reguły zachowań w sali

·         nie biegamy,

·         dzielimy się wszystkim,

·         mówimy umiarkowanym głosem,

·         gramy uczciwie,

·         nie bijemy innych,

·         sprzątamy po sobie,

·         nie niszczymy zabawek,

·         używamy zwrotów grzecznościowych.

Reguły zachowań podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym

·         bezpiecznie korzystamy z urządzeń,

·         nie popychamy innych,

·         nie bijemy się,

·         pomagamy młodszym kolegom,

·         nie oddalamy się z terenu ogrodu,

·         słuchamy poleceń nauczyciela.

Reguły zachowań podczas wycieczek i spacerów

·         idziemy kolejno parami,

·         nie popychamy się,

·         uważnie słuchamy,

·         przestrzegamy zasad ruchu drogowego.

      Reguły zachowań obowiązujące podczas imprez , uroczystości, spotkań itp.

·         zajmujemy wyznaczone miejsce,

·         witamy się z gośćmi ,

·         uważnie słuchamy,

·         żegnamy się z gośćmi,

·         wychodzimy w ustalonej kolejności.

REGIONALIZM, PATRIOTYZM

Przedszkole tworzy warunki sprzyjające uczestniczeniu dzieci w życiu rodziny, lokalnego środowiska oraz klimat miłości do małej i wielkiej ojczyzny.

Cele szczegółowe:

- wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną,

- rozwijanie zainteresowania własną miejscowością i regionem,

- wzmacnianie poczucia przynależności narodowej, historycznej, kulturowej,

- uświadamianie oraz wpajanie szacunku dla kultury własnego narodu oraz jego dziedzictwa,

- kształtowanie postaw otwartych, tolerancyjnych, nastawionych na różnorodność i akceptację innych kultur i narodów,

- szanowanie praw człowieka.

Formy realizacji:

- zajęcia tematyczne,

- spacery,

- wycieczki,

- spotkania z ciekawymi ludźmi,

- konkursy tematyczne,

- wystawy okolicznościowe,

- uroczystości.

Kodeks małego patrioty

 • Znam członków swojej rodziny.
 • Znam nazwę swojej miejscowości i uczestniczę w jej życiu.
 • Szanuję kulturę i tradycje narodowe.
 • Wiem, że mieszkam w Polsce i jestem Polakiem.
 • Znam hymn Polski i szanuję znaki narodowe.
 • Wiem, że Polska należy do Unii Europejskiej.
 • Wiem, ze wszyscy ludzie mają te same prawa. 

  EKOLOGIA

Przedszkole uczy kochać i chronić otaczającą go przyrodę.

Cele szczegółowe:

- kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec istot żywych i środowiska naturalnego,

- ukazywanie walorów estetycznych przyrody i budzenie potrzeby zachowania jej piękna,

- kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w swoim otoczeniu,

- zachęcanie dzieci i ich rodziców do podejmowania konkretnych działań na rzecz przyrody ojczystej.

Formy realizacji:

- wycieczki,

- spacery,

- konkursy,

- prace porządkowe,

- prace hodowlane,

- doświadczenia,

- obserwacje przyrodnicze,

- eksperymenty,

- akcje ekologiczne,

- filmy.

- uroczystości

Kodeks małego ekologa

 • Nie  łamię gałęzi drzew i nie  depczę trawników.
 • Nie  śmiecę.
 • Nie  męczę zwierząt.
 • Sadzę drzewa i krzewy.
 • Opiekuję się zwierzętami.
 • Zwracam uwagę tym, którzy czynią krzywdę przyrodzie.
 • Rozpoznaję zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

  ZDROWIE

Przedszkole rozwija umiejętności i nawyki oraz promuje zachowania, które pozwalają spojrzeć na zdrowie, jako wartość. 

Cele szczegółowe:

- kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia,

- nabywanie właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej,

- stwarzanie poczucia bezpieczeństwa własnego i innych, oraz życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym,

- angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola.

Formy realizacji:

- zajęcia zorganizowane,

- zabiegi higieniczne,

- spacery,

- wycieczki,

- zawody sportowe,

- konkursy

- przedsięwzięcia i akcje prozdrowotne.

Kodeks zdrowego przedszkolaka

 • Znam zasady dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo oraz je przestrzegam.
 • Chętnie korzystam z zabiegów higienicznych.
 • Spożywam zróżnicowane posiłki.
 • Czynnie spędzam wolny czas.
 • Rozumiem zasady sportowej rywalizacji.

VI. SYSTEM MOTYWACJI  

 Bardzo skutecznym środkiem wychowania są pochwały i nagrody. Mają one właściwości zachęcające i pobudzające do wysiłku każdego człowieka, szczególnie dziecko.

Nagradzamy za:

·         podporządkowanie się umowom, zasadom wspólnie ustalonym;

·          bezinteresowną pomoc słabszym;

·          za wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania z uwzględnieniem możliwości dziecka;

·          za bardzo dobre wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków (np. dyżury).

Formy nagród:

·         pochwała indywidualna,

·          pochwała wobec grupy, 

·          pochwała przed rodzicami, 

·          dostęp do atrakcyjnej zabawki, zajęcia, zabawy.

Po ustaleniu norm postępowania wskazane jest ustalenie określonych konsekwencji za brak podporządkowania się przyjętym normom, umowom
 i zasadom.

Środki zaradcze stosujemy za:

·          nieprzestrzeganie ustalonych zasad i norm współżycia w grupie
i w przedszkolu;

·          stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych;

·          agresywne zachowanie skierowane na dorosłych, dzieci i przedmioty;

·          przeszkadzanie innym w zabawie;

·         celowe niewywiązywanie się z podjętych obowiązków;

·         niszczenie cudzej własności oraz wytworów prac innych dzieci.

Formy środków zaradczych w przypadku niestosowania się do ustalonych wspólnych zasad:

·         słowne upomnienie, czyli rozmowa (przypomnienie obowiązujących zasad),

·         poinformowanie rodziców o przewinieniu,

·         wyrażanie przez nauczyciela swojego smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka, 

·         propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,

·         ukazywanie następstw zachowania, aby skłonić do autorefleksji,

·         odsunięcie na krótki czas od zabawy, czasowe odebranie przyznanego przywileju, np. utrata funkcji dyżurnego (spokojna i rzetelna informacja dotycząca czynu, a nie uderzająca w charakter dziecka).

VI.        SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI  PROGRAMU

Dziecko, które:

·         Jest ciekawe świata (rozbudzone poznawczo)

·         Zna zasady i normy zachowania obowiązujące w przedszkolu

·         Zdaje sobie sprawę z tego, co zagraża zdrowiu i sprzyja jego zachowaniu

·         Przestrzega poleceń nauczyciela

·         Jest samodzielne w zakresie samoobsługi w miarę możliwości rozwojowych

·         Szanuje swoją i cudzą własność

·         Jest świadome ponoszenia konsekwencji złego zachowania

·         Podejmuję próbę samooceny

·         Rozumie różnicę pomiędzy dobrem i złem

Zadowolenie nauczycieli wynikające z faktu:

·         Jednolitego oddziaływania wychowawczego wszystkich nauczycieli

·         Osiągania wysokich efektów wychowawczych

·         Wzrostu poziomu umiejętności w zakresie kompetencji wychowawczych

Poprawna współpraca z rodzicami

·         Rodzice poczują się gospodarzami przedszkola, osobami mającymi wpływ na funkcjonowanie placówki

·         Podejmują stałą współpracę z nauczycielami

·         Będą inicjatorami akcji i uroczystości na rzecz wychowania i dobrego funkcjonowania placówki w środowisku

Wskazówki dla nauczycieli i rodziców do realizacji programu wychowawczego przedszkola – kilka praktycznych rad:

·          bądźcie konsekwentni, róbcie to, co mówicie i mówcie o tym, co robicie,

·          bądźcie świadomi tego, czego uczycie,

·          bądźcie żywym przykładem właściwego działania,

·          bądźcie dobrymi obserwatorami dzieci,

·          dobrze poznajcie siebie i swoje możliwości,

·          połóżcie nacisk na pogłębianie swoich wiadomości i umiejętności,

·          stwórzcie atmosferę wzajemnego zaufania i szacunku,

·          nie oczekujcie, że natychmiast wystąpi u dziecka pożądana umiejętność, zmiany  wymagają czasu,

·          bądźcie cierpliwi – pamiętajcie, że pośpiech szkodzi.

VIII. PRAWA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

·          prawo do rozwoju intelektualnego i fizycznego  prawo do własnego tempa rozwoju, indywidualnych oddziaływań

·         wychowawczych, rozwoju zainteresowań i uzdolnień

·          prawo do życia bez przemocy i poniżania

·          prawo do szczególnej opieki i troski

·          prawo do nauki religii

·          prawo do tożsamości

·          prawo do poszanowania jego godności osobistej

·          prawo do akceptacji takim jakim jest

·          prawo do wypoczynku

·          prawo do spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje

·          prawo do prywatności, intymności

·          prawo do aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi

·          prawo do zabawy i wyboru towarzyszy zabaw

·          prawo do doświadczenia konsekwencji własnego zachowania

·          prawo do posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których     można się zwrócić

·         prawo do zdrowych posiłków

·         prawo do jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo nauki   regulowania własnych potrzeb

 Uwagi końcowe

·         Za realizację programu wychowawczego odpowiedzialne są nauczycielki z wszystkich grup wiekowych

·         Realizacja zadań wychowawczych odbywa się przy współpracy rodziców.  

IX. Ewaluacja

1)      Ewaluacji programu wychowawczego dokonuje się na radzie  pedagogicznej    podsumowującej rok szkolny.

2)      W ewaluacji uwzględnia się opinię wychowanków, rodziców, nauczycieli, pracowników  przedszkola, wytwory dzieci.

3)      Sposoby ewaluacji:

a)      analiza dokumentów:

-  Program wychowawczy,

-  Księga protokołów rady pedagogicznej,

-  arkusze obserwacji, dzienniki,

b)      ankiety,

c)      wytwory dzieci.

 

Przedszkole Nr 8 im.J.Ch.Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie

strona zamieszczona jest na serwerze Staszow.com
Liczniki na stronę