Get Adobe Flash player
             

Program Edukacji Zdrowotnej pt.

„ Zdrowy początek”

na rok szkolny 2014/2015

Opracowała: Agnieszka Sokoluk

                              Kamila Kobryn - Jacak

 

1. Wstęp.

     Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem jego prawidłowego rozwoju. Wiek przedszkolny jest okresem, w którym realizując program zdrowotny kształtujemy postawy dziecka i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Wszystkie przyzwyczajenia i nawyki decydują o późniejszym stylu życia.

      Dzieciństwo stwarza szczególnie groźne niebezpieczeństwo, a szkody jakie może ponieść organizm w tym wieku, kładą się cieniem na dalsze okresy życia człowieka. Wiek dziecięcy jest zarazem najbardziej elastyczny, podatny  na wpływy wychowawcze, kształtowanie się nawyków niezbędnych dla zdrowia, sprawności fizycznej i zdolności ruchowych. Pełne wykorzystania tych właściwości wieku należy do zadań przedszkola. Edukacja zdrowotna jest częścią całego procesu wychowania. To nie tylko przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, lecz przede wszystkim jak najpełniejsze wyposażenie dziecka w odpowiednie umiejętności i nawyki, które pomogą tę wiedzę         skutecznie wykorzystać. Dzieciom należy więc umożliwić poznanie odpowiednich postaw i wartości, które ułatwią  im dokonywanie wyborów.

     W kształtowaniu u dzieci zachowań zdrowotnych oprócz edukacji zdrowotnej ważne są sytuacje zdrowotne w przedszkolu, w których nauczyciel jest wzorcem zachowania.  Nauczyciel musi koniecznie współpracowa  z rodzicami dzieci, ponieważ wtedy będą widoczne efekty pracy. Dlatego też do działań podejmowanych w kierunku edukacji zdrowotnej   w przedszkolu będą włączani rodzice. Ich bliski kontakt emocjonalny z dziećmi, wzmacniany poprzez aktywne uczestnictwo w podejmowaniu wspólnych działań, będzie wpływał korzystnie na właściwe postawy prozdrowotne dzieci. Działanie nauczycieli i rodziców w tym zakresie musi być zintegrowane   i zgodne.

Edukacja zdrowotna polega na:

- wytwarzaniu nawyków bezpośrednio lub pośrednio związanych z ochroną, doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego,

- wyrabianiu odpowiednich sprawności,

- nastawieniu woli i kształtowaniu postaw umożliwiających stosowanie zasad higieny, skuteczną pielęgnację, zapobieganie chorobom i leczenie,

- pobudzaniu zainteresowania sprawami zdrowia przez wzbogacanie  i pogłębianie wiedzy o własnym organizmie i rozwoju.

2. Cel główny programu:

- stworzenie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie zachowań prozdrowotnych oraz poszanowanie zdrowia i bezpieczeństwa własnego, a także innych.

3. Cele szczegółowe programu:

- stworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu dzieci,

- wyrabianie nawyków służących zachowaniu ich bezpieczeństwa i zdrowia,

- omawianie i ocenianie sytuacji oraz postaw służących lub zagrażających zdrowiu,

- przestrzeganie nawyków higienicznych,

- ustanowienie Rekordu Guinnessa w największej liczbie osób myjących zęby  w tym samym czasie,

- wyrabianie przyzwyczajeń i postaw prozdrowotnych,

- zachęcanie do „ zdrowego stylu życia”,

- stosowanie zasad i nawyków związanych z kulturalnym jedzeniem   i zachowaniem się przy stole,

- rozwijanie różnych form aktywności ruchowej,

- wdrożenie podstawowej wiedzy na temat budowy organizmu i narządów wewnętrznych człowieka.

4. Metody pracy:

- metody aktywizujące: drama, narracja, burza mózgów, techniki twórczego myślenia,

- metoda organizacji środowiska: dbałość o estetykę i funkcjonalność otoczenia,

- metoda przekazu wiedzy: rozmowy, pogadanka, czytanie literatury,

- metody percepcyjne: obrazki, historyjki obrazkowe, naturalne eksponaty,

- metody kierowania własną aktywnością dziecka: zabawy tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, dydaktyczne.

5. Grupy tematyczne.

    W programie uwzględniłam następujące grupy tematyczne:

I. Dbamy o swoje bezpieczeństwo.

II. Kształtujemy nawyki higieniczno – zdrowotne.

III. Propagujemy zdrowy styl życia.

IV. Właściwie się odżywiamy.

V. Korzystamy z opieki zdrowotnej.

    W pierwszej grupie tematycznej dzieci zapoznają się z głównymi znakami drogowymi, zasadami przechodzenia przez ulicę, zachowaniem szczególnej ostrożności podczas spacerów i wycieczek, a także rolą policjanta w ruchu drogowym. Poznają  również numery alarmowe.  Będą miały okazję zapoznać się ze wszystkimi pomieszczeniami przedszkolnymi oraz zasadami bezpiecznego zachowania się w przedszkolu  i na placu przedszkolnym. Poznają niebezpieczeństwa wynikające  z niebezpiecznych zabaw oraz obsługi urządzeń technicznych bez opieki osoby dorosłej. Rozwiną także umiejętność zgodnego współżycia i współdziałania   z rówieśnikami oraz umiejętność rozwiązywania spraw konfliktowych  i dochodzenia do kompromisu.

   W dziale drugim poszerzą swoją wiedzę na temat higieny osobistej oraz sposobów dbania o czystość ciała i otoczenia człowieka. Dzieci będą wiedzieć  jakie zabiegi higieniczne należy codziennie wykonywać. W łazience zostanie założony „ Klub Wiewiórki”, gdzie umieścimy dla wszystkich kubeczki   i szczoteczki do zębów. Dzięki temu dzieci będą miały okazję nauczyć  się prawidłowo czyścić zęby po posiłku, a przybory utrzymywać w należytej czystości. Samodzielnie będą potrafiły zadbać o swój wygląd zewnętrzny, a także o wygląd otoczenia. Zrozumieją zagrożenia dla         zdrowia, płynące z braku dbałości o higienę osobistą. Poznają zagadnienia związane z chorobami  oraz szkodliwymi substancjami, z którymi mogą spotkać się na co dzień.

   Trzeci dział poświęcony jest tematyce o zdrowym stylu życia. Dzieci zapoznają się z różnymi sposobami czynnego wypoczynku. Istotą zajęć ruchowych będzie rozwijanie naturalnych predyspozycji dzieci, w zgodzie  z wydolnością jego organizmu. Będą potrafiły samodzielnie wykonać proste ćwiczenia i zabawy ruchowe. Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne będą odbywały się w sali oraz na świeżym powietrzu. Dzieci zahartują organizm   oraz będą wiedzieć, jak zapobiegać zmarznięciu i przegrzaniu. Poznają szkodliwe skutki spędzania czasu wolnego przed telewizorem i przy komputerze.

    W następnym dziale dzieci poszerzą swoją wiedzę na temat znaczenia podstawowych składników odżywczych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Poznają potrzebę dostarczania swojemu organizmowi potrzebnych witamin i składników mineralnych. Będą znały produkty spożywcze wpływające na utrzymanie organizmu w stanie zdrowia. Zrozumieją również konieczność ograniczania spożycia produktów szkodliwych dla organizmu. Dzieci nabędą prawidłowy nawyk kulturalnego zachowania się przy stole, będą nazywać produkty spożywcze, rozwijać zmysł smaku, węchu i dotyku poprzez zabawy dydaktyczne. Będą miały możliwość samodzielnego przygotowania sałatki owocowej, warzywnej oraz „ kolorowych” kanapek, dzięki czemu zrozumieją potrzebę spożywania warzyw i owoców.

    W ostatnim dziale zdobędą wiadomości na temat jak dbać o zdrowie swoje i innych. Zadaniem nauczyciela będzie posiąść zaufanie dzieci do lekarza oraz zdobyć przekonanie o konieczności przestrzegania jego zaleceń. Zagadnieniem kluczowym będzie wykształcenie u dzieci pozytywnych nawyków pozwalających zapobiegać infekcjom. Dzieci zapoznają się z pracą lekarzy różnych specjalności. Zdobędą wiedzę na temat budowy swojego organizmu, narządów oraz zmysłów. Dowiedzą się jakie są przyczyny i skutki najczęściej występujących chorób u dzieci.

 

I. DBAMY O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO.

 

Obszary edukacyjne –

treści programowe

Sprawności, umiejętności

i wiadomości ( dziecko…)

- Bezpieczne poruszanie się na terenie przedszkola:

* ostrożne i bezpieczne poruszanie się po sali i innych pomieszczeniach przedszkolnych,

* nie oddalanie się samodzielne z placu lub budynku przedszkolnego,

* przestrzeganie ustalonych zakazów   i nakazów w grupie,

* informowanie nauczycielki  o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych.

- Bezpieczne poruszanie się poza terenem przedszkola:

* poznanie podstawowych zasad ruchu drogowego,

* rozumienie ostrożności w kontaktach z osobami „ obcymi”,

* zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi,

* zapoznanie z pracą policjanta.

- Umiejętność radzenia sobie  w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu:

* przestrzeganie zakazów dotyczących zrywania nieznanych roślin, zabaw zapałkami, samowolnego korzystania z urządzeń elektrycznych, zimowych zabaw na zamarzniętych jeziorach itp.,

* znajomość własnego adresu,

* zapoznanie z pracą strażaka.

- zna zasady bezpiecznego zachowania się w przedszkolu,

- zna reguły współżycia w grupie,

- potrafi bezpiecznie posługiwać się przyborami,

- wie, że nie wolno oddalać się od grupy,

- informuje nauczycielkę o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu własnemu  i innych,

- zna  wszystkie pomieszczenia przedszkolne.

- potrafi prawidłowo przechodzić przez ulicę,

- rozpoznaje znaki drogowe,

- umie bezpiecznie poruszać się na spacerze,

- wie, że nie wolno przebiegać przez jezdnię,

- wie, że należy poruszać się tylko pod opieką osoby dorosłej,

- zorganizowanie spotkania z policjantem.

- wie, że nie należy rozmawiać z obcymi osobami oraz nie przyjmować żadnych prezentów.

 

- rozumie, że nie należy zrywać nieznanych roślin,

- rozumie niebezpieczeństwa wynikające  z zabawy zapałkami,

- rozumie, że niektóre urządzenia techniczne może obsługiwać tylko  w obecności osoby dorosłej,

- zna swój adres zamieszkania,

- zorganizowanie wycieczki do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Staszowie,

-zna numery alarmowe służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.


Proponowane formy pracy z dziećmi:

- rozmowy na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu,

- zapoznanie z wszystkimi pomieszczeniami przedszkolnymi,

- zabawy w ogrodzie przedszkolnym,

- zabawy tematyczne,

- zabawy dramowe,

- spacery w pobliżu przedszkola,

- spacery na pobliskie skrzyżowanie,

- wizyta policjanta w przedszkolu,

- zajęcia dydaktyczne, gry i zabawy związane z ruchem drogowym,

- korelacja z zajęciami plastycznymi, muzycznymi, matematycznymi,

- rozwiązywanie zagadek o tematyce bezpieczeństwa,

- zachęcanie dzieci do dzielenia się własnymi doświadczeniami,

- rozmowy na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych,

- zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi,

- zapoznanie dzieci z pracą strażaka,

- uświadomienie konieczności wiedzy na temat swojego miejsca zamieszkania.

 

II. KSZTAŁTUJEMY NAWYKI HIGIENICZNO – ZDROWOTNE.

 

Obszary edukacyjne –

treści programowe

Sprawności, umiejętności

i wiadomości ( dziecko…)

- Wpajanie dzieciom zasad dbania   o czystość:

* nabywanie umiejętności mycia rąk,

* nabywanie umiejętności prawidłowego mycia zębów,

* samodzielne korzystanie z toalety,

* samodzielne ubieranie i rozbieranie się,

* opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia,

* kontrolowanie swojego wyglądu,

* zabawy na świeżym powietrzu niezależnie od pogody,

* wdrażanie do umiejętnego dostosowania do pory roku i warunków atmosferycznych.

- Wpajanie dzieciom zasad dbania  o porządek wokół siebie i własnego otoczenia:

* samodzielne sprzątanie zabawek           po skończonej zabawie,

* dbanie o estetyczny wygląd własnej półki,

* zapoznanie dzieci z przeznaczeniem pojemników na odpady.

- potrafi prawidłowo myć ręce,

- potrafi prawidłowo umyć zęby,

- potrafi samodzielnie korzystać z toalety,

- dba o higienę osobistą,

- potrafi samodzielnie ubrać i rozebrać się,

- prawidłowo posługuje się sztućcami,

- umie kulturalnie zachować się podczas posiłku,

- zorganizowanie programu  „ Klub Wiewiórki”,

- wycieczka do apteki,

- wie, jak ubrać się odpowiednio  do pogody,

- próba ustanowienia Rekordu Guinnessa w największej liczbie osób myjących zęby w tym samym czasie:

- dziecko dba o porządek w sali,

- samodzielnie, bez przypominania sprząta po sobie zabawki,

- wie jak segregować odpady.

 

Proponowane formy pracy z dziećmi:

- rozmowa na temat konieczności dbania o higienę osobistą,

- zajęcia dramowe,

- zajęcia tematyczne,

- codzienne mycie zębów w ramach „Klubu Wiewiórki”,

- wdrażanie nawyków higienicznych na podstawie historyjek obrazkowych,

- zachęcanie do samodzielnego ubierania się podczas wyjść na spacery,

- zajęcia i zabawy związane z doborem odpowiedniego do pogody ubioru,

- wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas spożywania posiłków,

- wprowadzanie utworów literackich i piosenek związanych z higieną osobistą,

- egzekwowanie utrzymywania porządku w sali po skończonej zabawie,

- wykorzystanie codziennych sytuacji do realizacji treści programowych,

- przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”,

- rozmowy na temat dbania o zabawki i porządek w kącikach zainteresowań,

- zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska poprzez zbieranie i segregowanie materiałów wtórnych,

- prace plastyczne dzieci związane z higieną osobistą oraz otoczenia.

 

III. PROPAGUJEMY ZROWY STYL ŻYCIA.

 

Obszary edukacyjne –

treści programowe

Sprawności, umiejętności

i wiadomości ( dziecko…)

- Zachęcanie dzieci do wszelkich zabaw związanych z ruchem:

* prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych różnymi metodami: Labana, Orfa, Sherborne, Kniessów,

* organizowanie zabaw na świeżym powietrzu,

* wychodzenie na spacery,

*organizowanie zabaw na śniegu jako formy aktywnego wypoczynku.

- odczuwa potrzebę uczestniczenia  w zabawach ruchowych,

- poznaje zasady rywalizacji,

- starannie i prawidłowo wykonuje zalecane ćwiczenia,

- poznaje możliwości swojego ciała,

- zgodnie współdziała w grupie,

- wyrabia swobodę i płynność ruchów,

- wie, że musi dbać o prawidłową postawę ciała,

- potrafi unikać nadmiernego hałasu,

- zorganizowanie wycieczki do Czernicy.

 

Proponowane formy pracy z dziećmi:

- rozbudzanie u dzieci zdolności ruchowych według pomysłu, doświadczeń i ich możliwości,

- gry i zabawy na świeżym powietrzu,

- rozmowy z wykorzystaniem literatury, mające na celu uświadomienie dzieciom pozytywnych skutków ruchu na świeżym powietrzu,

- organizowanie spacerów i wycieczek,

- cykl zajęć ruchowych z wykorzystaniem różnych metod pracy: metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, metoda R. Labana, metoda C. Orfa, metoda Kniessów, metoda zadaniowa,

- rozmowy kierowane przez nauczyciela na temat sposobów aktywnego wypoczynku,

- zapoznanie z bezpiecznym korzystaniem z przyborów i przyrządów w czasie zabaw ruchowych.

 

IV. WŁAŚCIWIE SIĘ ODŻYWIAMY.

 

Obszary edukacyjne –

treści programowe

Sprawności, umiejętności

i wiadomości ( dziecko…)

- Zachęcanie do spożywania zdrowych produktów:

* zachęcanie do spożywania owoców  i warzyw oraz produktów mlecznych,

* rozumienie znaczenia umiaru w jedzeniu słodyczy,

* rozumienie mycia owoców przed spożyciem,

*rozumienie szkodliwości przebywania w zadymionym środowisku, w pomieszczeniach oraz szkodliwości palenia papierosów,

* spotkanie z przedszkolną intendentką,

* spacer do kuchni przedszkolnej.

 

- rozumie potrzebę prawidłowego żywienia,

- rozumie konieczność umiaru   w jedzeniu słodyczy,

- wie, że papierosy szkodzą zdrowiu,

- rozumie potrzebę mycia owoców  i warzyw przed jedzeniem,

- potrafi wykonać sałatkę owocową lub warzywną

- wie, co należy jeść aby być zdrowym,

- wspólne wykonanie sałatki warzywnej i owocowej,

- wykonanie wiosennych kanapek.

 

Proponowane formy pracy z dziećmi:

- rozmowa na temat prawidłowych nawyków żywieniowych,

- wizyta w przedszkolnej kuchni,

- zaznajomienie z literaturą dotyczącą zdrowego odżywiania,

- gry, zabawy dramowe i pantomimiczne związane z przygotowaniem posiłków,

- wspólne wykonywanie sałatek owocowych i warzywnych oraz „ kolorowych” kanapek,

- zorganizowanie kącika owocowo – warzywnego,

- zapoznanie z produktami szkodliwymi dla organizmu,

- zapoznanie z produktami, w których znajduje się najwięcej witamin,

- rozwiązywanie zagadek o warzywach i owocach,

- segregowanie produktów wg kryteriów podanych przez nauczyciela,

- wpojenie nawyku mycia warzyw i owoców przed ich spożyciem,

- rozmowy z dziećmi na temat umiaru w jedzeniu słodyczy,

- spotkanie z intendentką przedszkolną,

- zaznajomienie dzieci ze szkodliwością używek,

- korelacja z zajęciami plastycznymi, muzycznymi, matematycznymi.

 

V. KORZYSTAMY Z OPIEKI ZDROWOTNEJ.

 

Obszary edukacyjne –

treści programowe

Sprawności, umiejętności

i wiadomości ( dziecko…)

- Stosowanie profilaktyki zdrowotnej:

* podkreślenie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi,

* rozumienie potrzeby kontrolowania  i leczenia zębów,

* zwrócenie uwagi na potrzebę wykonywania zleceń lekarzy,

* zwracanie uwagi na możliwość zarażenia się chorobą,

* zainteresowanie pracą aptekarza,

* poznanie przyczyn wybranych chorób i możliwości chronienia się przed zakażeniem,

* wprowadzenie podstaw wiedzy  o budowie organizmu człowieka,

* poznanie roli wybranych narządów wewnętrznych człowieka dla prawidłowego funkcjonowania naszego ciała,

* zapoznanie z wyglądem szkieletu   i układu mięśniowego.

- wie, do kogo powinno zwrócić się w razie kłopotów ze zdrowiem,

- rozumie potrzebę wizyty u lekarza,

- rozumie potrzebę stałego kontrolowania i leczenia zębów,

- wie o możliwościach zarażenia  się chorobą,

- wie, że zasłaniamy usta podczas kaszlu i kichania,

- rozumie, że należy korzystać  z komputera w określonym czasie,

- zorganizowanie spotkania   z pielęgniarką i lekarzem,

- wie jaką rolę pełnią: serce, płuca, nerki itp.,

- jest świadome konieczności ich prawidłowego funkcjonowania,

- rozumie związek pomiędzy właściwą budową naszego ciała, a możliwością poruszania się.

 

Proponowane formy pracy z dziećmi:

- rozmowy z dziećmi na temat pracy lekarza oraz pielęgniarki,

- spotkanie z lekarzem pediatrą,

- zapoznanie dzieci z pracą lekarzy wybranych specjalności,

- zabawy tematyczne związane z pracą lekarza, aptekarza, stomatologa itp.,

- uświadomienie dzieciom potrzeby wykonywania zaleceń lekarza,

- zapoznanie z przyczynami wybranych chorób oraz sposobami chronienia się przed zakażeniem w oparciu o literaturę dziecięcą,

- rozwiązywanie zagadek,

- wykorzystanie codziennych sytuacji do realizacji założeń programowych,

- zapoznanie z budową organizmu człowieka przy wykorzystaniu modelu szkieletu,

- stworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiających przyswojenie wiedzy na temat narządów wewnętrznych człowieka,

- korelacja z zajęciami plastycznymi, muzycznymi , matematycznymi.

Ewaluacja:

Skuteczność programu Edukacji Zdrowotnej pt. „ Zdrowy początek”, umiejętności i wiedzę przedszkolaków uczęszczających do naszej placówki w roku szkolnym 2014/2015 zamierzamy zbadać na podstawie :

- codziennej obserwacji podopiecznych w różnych sytuacjach ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasad bezpieczeństwa, prawidłowych nawyków żywieniowych, higieny osobistej i otoczenia,

- rozmów z rodzicami ,

- kart pracy zachowanych z całego procesu realizacji programu.


 

Przedszkole Nr 8 im.J.Ch.Andersena z Oddziałami Integracyjnymi w Staszowie

strona zamieszczona jest na serwerze Staszow.com
Liczniki na stronę